Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Investitor mora pred začetkom priprave lokacijskega načrta pridobiti energetsko dovoljenje za naslednje objekte, naprave ali omrežja:

 • objekte za proizvodnjo električne energije nazivne električne moči, večje od 1 MW, ki so priključeni na javno elektroenergetsko omrežje;
 • objekte za skladiščenje zemeljskega plina ter terminale za utekočinjen zemeljski plin;
 • objekte proizvodnje toplote nad 1 MW za daljinsko ogrevanje ali namenjeno nadaljnji prodaji;
 • neposredne oskrbovalne vode;
 • povezovalni vod, ki prečka državno mejo;
 • objekte ali zaokrožene gospodarske lokacije s priključno močjo večjo od 5 MW oziroma letno porabo zemeljskega plina večjo od 5 milijonov m3.

Energetsko dovoljenje je treba pridobiti tudi za vsako rekonstrukcijo objektov, ki spreminja energetske parametre objekta.

Energetsko dovoljenje izda minister, pristojen za energijo. Z energetskim dovoljenjem se določi:

 • lokacija in območje, na katero se energetsko dovoljenje nanaša;
 • vrsta objekta, goriva, naprave, na katero se energetsko dovoljenje nanaša;
 • način in pogoji opravljanja energetske dejavnosti v objektu, napravi;
 • pogoji v zvezi z objektom, napravo po prenehanju njenega obratovanja;
 • pogoji v zvezi z uporabo javnega dobra ali javne infrastrukture;
 • obveznosti imetnika energetskega dovoljenja v zvezi s posredovanjem podatkov ministru, pristojnemu za energijo.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021