Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Enkratno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami

Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami.

Dovoljenje se izda na podlagi vloge in predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev.  

Enkratno dovoljenje se lahko izda za enkratno opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami za omejene količine nevarne kemikalije, namenjene omejenemu številu poklicnih končnih uporabnikov za točno določen namen uporabe, če je količina take kemikalije obrazložena in v skladu z namenom predvidene uporabe. Če je predlagatelj pravna ali fizična oseba, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, se izpolni II. točka obrazca tudi za podružnico ali pooblaščenca. 

Enkratnega dovoljenja ni mogoče pridobiti za kemikalije, namenjene za splošno uporabo.

Organ, pristojen za kemikalije, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki imajo pridobljeno dovoljenje za promet z nevarnimi kemikalijami. 

Dejavnost prometa z nevarnimi kemikalijami lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo:

 • da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun;
 •  da imajo glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča izvajanje obveznosti in izpolnjevanje zahtev v skladu s tem zakonom;
 • da izvajajo posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet z nevarnimi kemikalijami, njihovo proizvodnjo, skladiščenje ali uporabo, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja;
 • da izpolnjujejo zahteve glede objektov ter zahteve glede razporejanja in varovanja posameznih skupin kemikalij;
 • da jim ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi pravnomočne sodbe sodišča, iz katere je razvidno, da je imetnik dovoljenja, ki je fizična oseba, namenoma, zaradi koristi, zlorabil dovoljenje za proizvodnjo ali promet posebnih skupin kemikalij, ki jih urejata zakon o strateškem blagu posebnega pomena za varnost in zdravje in zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.

 Opis postopka izdaje dovoljenj

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Trgovina na debelo z nevarnimi kemikalijami

 • Pred začetkom opravljanja dejavnosti se je treba registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  Dejavnost proizvodnje in skladiščenja nevarnih kemikalij ter prometa z njimi in uporabo kemikalij lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun.

  Dokazila

  Izpisek iz poslovnega registra AJPES pristojni organ ga pridobi po uradni dolžnost

  Pravne podlage

 • Izvajalci dejavnosti proizvodnje in skladiščenja nevarnih kemikalij ter prometa z njimi in uporabo kemikalij morajo imeti glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča izvajanje obveznosti in izpolnjevanje predpisanih zahtev.

  Pravne podlage

 • Predlagatelj vloge za pridobitev enkratnega dovoljenja za proizvodnjo nevarnih kemikalij, promet z nevarnimi kemikalijami, skladiščenje ali uporabo nevarnih kemikalij mora pristojnemu organu sporočiti vse predpisane podatke o kemikaliji, in sicer:

  • splošne podatke zavezanca,
  • trgovsko ime kemikalije,
  • označevanje kemikalije in varnostni list,
  • kemijsko sestavo.

  Pravne podlage

 • Dejavnost prometa z nevarnimi kemikalijami lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo, da izvajajo posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet z nevarnimi kemikalijami. 

  Ukrepi obsegajo:

  1. Upoštevanje omejitev pri prometu z nevarnimi kemikalijami v prodajalnah z živili

  2. Ustrezno obveščanje uporabnikov

  3. Ukrepe glede skladiščenja nevarnih kemikalij 

  Upoštevanje omejitev pri prometu z nevarnimi kemikalijami 

  V promet v prodajalnah z živili se ne smejo dajati nevarne kemikalije, ki so označene kot: 

  • akutno strupene kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
  • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A,1B in 2 (H340, H341),
  • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H350, H351),
  • strupene za  razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H360, H361, H362),
  • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorijenevarnosti 1 (H370),
  • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372).

  Nevarne kemikalije, ki niso navedene v prejšnjem odstavku, se smejo dajati v promet tudi v prodajalnah z živili, pri čemer morajo biti ločene od ostalega blaga in zaščitene tako, da ni mogoč njihov vpliv na ostalo blago.

  Ustrezno obveščanje uporabnikov 

  Pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet kot predmete splošne rabe nevarne kemikalije, ki so označene kot:

  • akutno strupene (H300, H310, H330, H301, H311, H331, H302, H312, H332),
  • jedke za kožo/dražijo kožo (H314, H315),
  • povzročajo hude poškodbe oči/draženje oči (H318, H319),
  • povzročajo preobčutljivost dihal ali kože (H334, H317),
  • mutageneza zarodne celice (H340, H341),
  • rakotvorne(H350, H351),
  • strupene za razmnoževanje (H360, H361, H362),
  • specifično strupene za ciljne organe pri enkratni izpostavljenosti (H370, H371, H335),
  • specifično  strupene za ciljne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti (H372,H373),
  • nevarne pri vdihavanju (H304),

  morajo imeti na mestu prodaje teh kemikalij na vidnem mestu napotilo uporabnikom v skladu s Prilogo III pravilnika.

  Napotilo iz prejšnjega odstavka je v velikosti formata A3 (420 x 297 mm), na beli podlagi. 

  Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami, morajo kupcu na njegovo zahtevo dati dodatne informacije o pomenu oznak na embalaži, informacije z varnostnega lista ali druge splošne napotke o varni uporabi in ravnanju s kemikalijami.

  Ukrepi glede skladiščenja nevarnih kemikalij obsegajo:

  • Razrede skladiščenja
  • Pravila skladiščenja
  • Tehnične zahteve za skladiščenje
  • Organizacijske zahteve za skladiščenje

  in so podrobneje določeni v Pravilniku o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije

  Ajdovščina 4
  1000 Ljubljana

Zadnja sprememba:
4. 8. 2022