Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Evropska poklicna izkaznica za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji

Evropska poklicna izkaznica je elektronsko potrdilo, ki dokazuje, da strokovnjak izpolnjuje vse pogoje, potrebne za začasno ali občasno opravljanje storitev v državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije ali za priznanje poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica v prej navedenih državah.

V primerjavi s standardnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij poteka laže, hitreje ter bolj transparentno. Obravnavo prošnje je mogoče spremljati na spletu, vse naložene dokumente pa se da ponovno uporabiti pri pripravi nove prošnje za druge države Evropske unije.

Evropsko poklicno izkaznico lahko trenutno uporabljajo samo:

  • medicinske sestre za splošno zdravstveno nego,
  • farmacevti,
  • fizioterapevti,
  • gorski vodniki,
  • nepremičninski posredniki.
Prednosti evropske poklicne izkaznice

Pristojni organi v državi izvora prosilcu pomagajo pri pripravi prošnje in poskrbijo, da je pravilno izpolnjena in popolna. Potrdijo bodo tudi verodostojnost in veljavnost dokazil.

Če bi prosilec v prihodnosti želel svoj poklic opravljati še v kateri drugi državi, bo v sistemu že imel svojo datoteko in mu ne bo treba ponovno nalagati dokumentov in dokazil. Pri pripravi naslednjih prošenj prosilec tako prihrani čas.

V primeru, da pristojni organi v državi gostiteljici pri obravnavi prosilčeve prošnje ne sprejmejo odločitve v ustreznem roku, se to razume kot tiho priznanje prosilčevih poklicnih kvalifikacij in v sistemu se bo lahko ustvarilo potrdilo EPC.

 

Pomembno je tudi

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976.