Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Evropska poklicna izkaznica

Evropska poklicna izkaznica je elektronsko potrdilo, ki dokazuje, da strokovnjak izpolnjuje vse pogoje, potrebne za začasno ali občasno opravljanje storitev v državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije ali za priznanje poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica v prej navedenih državah.

V primerjavi s standardnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij poteka laže, hitreje ter bolj transparentno. Obravnavo prošnje je mogoče spremljati na spletu, vse naložene dokumente pa se da ponovno uporabiti pri pripravi nove prošnje za druge države Evropske unije.

Evropsko poklicno izkaznico lahko trenutno uporabljajo tudi nepremičninski posredniki.

Postopek za pridobitev evropske poklicne izkaznice za opravljanje poklica v državi pogodbenici gostiteljici

Strokovnjak, ki je poklicne kvalifikacije pridobil v Republiki Sloveniji ali je kvalificiran in izpolnjuje vse pogoje za opravljanje poklica nepremičninskega posrednika v Republiki Sloveniji lahko vloži vlogo za izdajo evropske poklicne izkaznice.

Za pridobitev evropske poklicne kartice je potrebno ustvariti račun EU in se prijaviti v avtentifikacijsko storitev Evropske komisije. Postopek za pridobitev evropske poklicne kartice je opisan na spletni strani Tvoja Evropa Evropska unija.

Kot pomoč pri pripravi in oddaji prošnje za Evropsko poklicno izkaznico dodatno prilagamo povezavo, kjer najdete Priročnik za uporabnike

Koraki postopka:

Ko oddate prošnjo za izdajo izkaznice za trajno opravljanje poklica ali opravljanje tveganih storitev v državi pogodbenici gostiteljici, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) preveri priložena dokazila in pošlje vlogo v roku enega meseca po prejemu popolne vloge pristojnemu organu države pogodbenice gostiteljice.

Pristojni organ v državi pogodbenici gostiteljici obravnava  vlogo in sprejeme odločitev  glede izdaje evropske poklicne izkaznice najpozneje v treh mesecih.

Če pristojni organi v državi gostiteljici ugotovijo, da vaša izobrazba, usposobljenost in poklicne izkušnje ne ustrezajo standardom te države, lahko zahtevajo, da opravite preskus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje.

Pristojni organ v državi pogodbenici gostiteljici lahko od države pogodbenice izvora zahteva, da pošlje dodatne informacije ali predloži overjene kopije dokazil. Če pristojni organ države pogodbenice gostiteljice ne prejme zahtevanih podatkov ali dokazil lahko zavrne izdajo izkaznice.

Na odločitve države članice izvora in države članice gostiteljice se lahko vloži pritožba v skladu z nacionalnim pravom zadevne države članice.

Vlagatelj za izdajo izkaznice ima zoper odločitve slovenskih pristojnih organov o zavrnitvi izdaje izkaznice možnost upravnega spora.

Če pristojni organ ne odloči o izdaji izkaznice v rokih iz ali ne organizira preizkusa poklicne usposobljenosti, je izkaznica izdana in se prek elektronskega sistema avtomatično pošlje vlagatelju za izdajo izkaznice.

Stroški postopka:

Pristojni organi v Republiki Sloveniji in državi gostiteljici vam lahko zaračunajo pristojbino za vsako novo prošnjo. Račun vam bo v tem primeru poslal vsak organ posebej.

Pri notifikaciji za ustanovitev in opravljanje storitev, ki lahko pomenijo tveganje za javno zdravje ali varnost morajo nepremičninski posredniki plačati:

Za pripravo in posredovanje vloge za izdajo evropske poklicne izkaznice za trajno opravljanje poklica in začasno ali občasno opravljanje tveganih storitev

 

100,00 EUR

Za izdajo evropske poklicne izkaznice za trajno opravljanje poklica in začasno ali občasno opravljanje tveganih storitev

odvisno od države članice

(simulator)

Pri plačilu s plačilnim nalogom UPN je potrebno navesti:

  • Namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA EPK
  • Prejemnik: UPRAVNE TAKSE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
  • Št. Računa: SI56 0110 0100 0315 637
  • referenca: 11 2130-7111002

Dodatne informacije glede evropske poklicne izkaznice, predvsem kako poteka postopek in kakšna je višina stroškov za pridobitev evropske poklicne izkaznice v drugih državah, je možno preveriti prek posebnega simulatorja.

Pomembno je tudi

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976.