Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Evropska poklicna izkaznica - začasno/občasno opravljanje storitev nepremičninskega posrednika

Strokovnjak, ki je poklicne kvalifikacije pridobil v Republiki Sloveniji ali izpolnjuje vse pogoje za opravljanje poklica nepremičninskega posrednika v Republiki Sloveniji, lahko vloži vlogo za izdajo evropske poklicne izkaznice.

Za pridobitev evropske poklicne kartice je potrebno ustvariti račun EU in se prijaviti v avtentifikacijsko storitev Evropske komisije. Dodatne informacije glede postopka za pridobitev evropske poklicne kartice najdete na spletni strani Tvoja Evropa Evropska unija.

Kot pomoč pri pripravi in oddaji prošnje za Evropsko poklicno izkaznico dodatno prilagamo povezavo, kjer najdete Priročnik za uporabnike.

Izkaznico za opravljanje občasnih ali začasnih storitev v drugi državi pogodbenici gostiteljici izda Ministrstvo za okolje in prostor najpozneje v 15 delovnih dneh od prejema popolne vloge. Izkaznico pošlje vlagatelju za izdajo izkaznice in o tem obvesti pristojni organ države pogodbenice gostiteljice, kjer bo strokovnjak opravljal storitve.

Izkaznica velja 18 mesecev od dneva izdaje, katero je možno podaljšati po preteku tega obdobja za nadaljnjih 18 mesecev. Imetnik izkaznice je dolžan sporočiti vsako spremembo okoliščin, ki vplivajo na njegovo pravico do opravljanja storitev.

Priloge k vlogi:

 • dokazilo o državljanstvu,
 • dokazila o poklicnih kvalifikacijah,
 • dokazilo o zakoniti ustanovitvi (potrdilo o vpisu v imenik nepremičninskih posrednikov),
 • potrdilo o nekaznovanosti.

Stroški pridobitve poklicne izkaznice so sledeči: 

Za izdajo evropske poklicne izkaznice v primeru začasnega ali občasnega opravljanja storitev

 100,00 EUR


Prošnja za izdajo izkaznice v primeru, da država gostiteljica zahteva pred prvim opravljanjem storitev preverjanje poklicne kvalifikacije (začasno ali občasno opravljanje tveganih storitev)

Ko oddate prošnjo za izdajo izkaznice za  opravljanje tveganih storitev v državi pogodbenici gostiteljici, Ministrstvo za okolje in prostor preveri priložena dokazila in pošlje vlogo v roku enega meseca po prejemu popolne vloge pristojnemu organu države pogodbenice gostiteljice.

Pristojni organ v državi pogodbenici gostiteljici obravnava  vlogo in sprejeme odločitev  glede izdaje evropske poklicne izkaznice najpozneje v treh mesecih.

Če pristojni organi v državi gostiteljici ugotovijo, da vaša izobrazba, usposobljenost in poklicne izkušnje ne ustrezajo standardom te države, lahko zahtevajo, da opravite preskus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje.

Pristojni organ v državi pogodbenici gostiteljici lahko od države pogodbenice izvora zahteva, da pošlje dodatne informacije ali predloži overjene kopije dokazil. Če pristojni organ države pogodbenice gostiteljice ne prejme zahtevanih podatkov ali dokazil lahko zavrne izdajo izkaznice.

Na odločitve države članice izvora in države članice gostiteljice se lahko vloži pritožba v skladu z nacionalnim pravom zadevne države članice.

Če pristojni organ ne odloči o izdaji izkaznice v rokih iz ali ne organizira preizkusa poklicne usposobljenosti, je izkaznica izdana in se prek elektronskega sistema avtomatično pošlje vlagatelju za izdajo izkaznice.

Priloge k vlogi:

 • dokazilo o državljanstvu,
 • dokazilo o formalnih kvalifikacijah in poklicni usposobljenosti (kopija diplome ali druge ustrezne kvalifikacije),
 • informacije o stalnem strokovnem razvoju, seminarjih ter drugih oblikah usposabljanja,
 • informacije o usposabljanju,
 • dokazila o poklicnih izkušnjah (dokazilo o delovnih izkušnjah),
 • potrdilo o nekaznovanosti.

Stroški pridobitve poklicne izkaznice so sledeči:

Za pripravo in posredovanje vloge za izdajo evropske poklicne izkaznice za trajno opravljanje poklica in začasno ali občasno opravljanje tveganih storitev

100,00 EUR

Za izdajo evropske poklicne izkaznice za trajno opravljanje poklica in začasno ali občasno opravljanje tveganih storitev

odvisno od države članice

(simulator)

Dodatne informacije glede evropske poklicne izkaznice, predvsem kako poteka postopek in kakšna je višina stroškov za pridobitev evropske poklicne izkaznice v drugih državah, je možno preveriti prek posebnega simulatorja.

Pri plačilu s plačilnim nalogom UPN je potrebno navesti:

 • Namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA EPK
 • Prejemnik: UPRAVNE TAKSE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 • Št. Računa: SI56 0110 0100 0315 637
 • referenca: 11 2130-7111002

Pomembno je tudi

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976. 

Zadnja sprememba:
7. 6. 2021