Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Imenovanje analitika in glavnega analitika

Pred opravljanjem nalog mora biti posameznik imenovan s strani pristojnega organa.Za imenovanje mora posameznik imeti opravljeno ustrezno strokovno usposabljanje.

Posameznik vloži prošnjo za imenovanje pristojnemu organu. Ta preveri ali izpolnjuje vse pogoje in nato podeli imenovanje.

Pogoji in dokazila

 • Posameznik mora imeti uspešno opravljeno osnovno in nadaljnje usposabljanje.

  Vsebina osnovnega usposabljanja obsega predvsem znanja o:

  • poznavanju semena kmetijskih in drugih rastlin, zlasti plevelov in drugih primesi;
  • postopkih in metodah za pripravo delovnih vzorcev;
  • postopkih in metodah za analizo kakovosti semena;
  • praktičnem opravljanju analiz kakovosti semena;
  • predpisih s področja trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin.

  Nadaljnje usposabljanje obsega:

  • obnovitev teoretičnih in praktičnih znanj iz osnovnega usposabljanja;
  • novosti s področja trženja semena kmetijskih rastlin, zakonodaje in drugih področij, pomembnih za analitike semena.

  Posameznik se mora nadaljnjih usposabljanj udeleževati vsaj na vsaki dve leti.

  Analitik izpolnjuje zahteve glede strokovne usposobljenosti tudi, če deluje v okviru laboratorija, ki pridobi akreditacijo Mednarodne zveze za testiranje semena v skladu z ISTA akreditacijskim standardom za laboratorij.

  Dokazila

  Potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju, ki ga izda izvajalec usposabljanja, in ne sme biti starejše od dveh let.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Kmetijski inštitut Slovenije

  Hacquetova ulica 17
  1000 Ljubljana

Termin obnove

Obnova imenovanja je potrebna po enem letu, nato pa vsake štiri leta.

Pristojni organ imenovanemu laboratoriju obnovi imenovanje za štiri leta, če:

 • analitiki semena redno opravljajo analizo kakovosti semena
 • sodeluje v letnem medlaboratorijskem primerjalnem poskusu, ki ga organizira organ za potrjevanje in so rezultati primerjave v okviru dovoljenih toleranc;
 • je iz poročila o nadzoru za potrjevanje razvidno, da obstaja ujemanje v rezultatih analiz med analizami kakovosti semena laboratorija in kontrolnimi analizami organa za potrjevanje;
 • presoja, ki jo enkrat letno opravi organ za potrjevanje, izkaže, da laboratorij opravlja analize kakovosti semena na predpisan način in pravilno izpolnjuje analizne izvide;
 • analitiki sodelujejo vsaj vsako drugo leto na nadaljevalnem tečaju analize kakovosti semena, ki ga organizira organ za potrjevanje.

V kolikor laboratorij pridobi akreditacijo ISTA v skladu z ISTA akreditacijskim standardom za laboratorij, se mu imenovanje obnovi, če je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno, da obstaja ujemanje v rezultatih analiz med analizami kakovosti semena laboratorija in kontrolnimi analizami organa za potrjevanje.

Termin obnove: Štiri leta

Register dovoljenj

Register ni javen

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021