Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvozno dovoljenje

Izvozno dovoljenje je potrebno za izvoz snovi s seznama, za katerega se zahteva carinska deklaracija, vključno z izvozom snovi s seznama, ki zapuščajo carinsko območje Unije potem, ko so bile uskladiščene v prosti coni kontrolne vrste I ali v prostem skladišču za obdobje najmanj 10 dni.

Izvozno dovoljenje ni potrebno, če se snovi s seznama ponovno izvozi v roku 10 dni od dneva, ko so bile dane v odložni postopek ali vnesene v prosto cono kontrolne vrste II.

Za izvoz snovi s seznama skupine 3 je izvozno dovoljenje potrebno samo v primeru, ko se za njih zahteva predhodno uradno obvestilo o izvozu ali ko se te snovi izvažajo v določene namembne države, ki se jih določi v skladi s postopkom odbora zato, da se zagotovi ustrezna raven kontrole.

Izvozno dovoljenje izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvajalec sedež. V Sloveniji dovoljenje izda Urad RS za kemikalije.

Vloga za izvozno dovoljenje vsebuje najmanj naslednje:

  • imena in naslove izvoznika, uvoznika v tretji državi, vseh drugih izvajalcev, udeleženih v izvoznem poslu ali prevozu, in končnega prejemnika;
  • ime snovi s seznama, kot je navedeno v seznamu, ali, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime z 8-mestno oznako kombinirane nomenklature carinske tarife ter ime vsake snovi s seznama, kot je navedeno v seznamu, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod;
  • količino in težo snovi s seznama ter, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, količino, težo in, če je ta podatek na razpolago, odstotek vsebnosti vsake snovi s seznama v zmesi ali naravnem proizvodu;
  • podrobnosti o prevozu, kot so pričakovani datum odpreme, način prevoza, ime carinskega urada, kjer se bo pripravila carinska deklaracija in, če je taka informacija v tej fazi na razpolago, določitev prevoznih sredstev, itinerar, pričakovani kraj izstopa iz carinskega območja Unije in kraj vstopa v državo uvoznico;
  • kopija uvoznega dovoljenja, ki ga izda namembna država (samo v primeru, da se po dogovoru med Unijo in tretjo državo izvoz snovi ne dovoli, razen če pristojni organi te tretje države ne izdajo uvoznega dovoljenja za zadevne snovi)
  • številko licence ali registracije.

 

Če se podrobnosti o itinerarju in prevoznih sredstvih v vlogi ne predložijo, se v izvoznem dovoljenju navede, da mora izvajalec te podatke posredovati carinskemu uradu izstopa ali drugemu pristojnemu uradu na kraju izstopa s carinskega območja Unije pred fizičnim odhodom pošiljke. V takih primerih se izvozno dovoljenje ob izdaji ustrezno označi.

Izvoznik na zahtevo priskrbi overjene delne ali celotne prevode podatkov, ki jih vsebuje izvozno dovoljenje, če se to dovoljenje predloži carinskemu uradu v državi članici, ki ni država organa izdaje.

Izvozno dovoljenje se predloži carinskemu uradu ob vložitvi carinske deklaracije ali, v primeru da ni carinske deklaracije, carinskemu uradu izstopa ali drugim pristojnim organom na kraju izstopa iz carinskega območja Unije. Dovoljenje spremlja pošiljko v namembno tretjo državo.

Carinski urad izstopa ali drugi pristojni organi na kraju izstopa iz carinskega območja Unije v dovoljenje vstavi potrebne podrobnosti iz vloge za izvozno dovoljenje in nanj odtisnejo svoj žig.

Izdaja izvoznega dovoljenja se zavrne, če:

  • so podrobnosti, navedene v vlogi za izvozno dovoljenje, nepopolne;
  • obstajajo razlogi za sum, da so podrobnost, navedene v vlogi za izvozno dovoljenje, lažne ali nepravilne;
  • pristojni organi niso ustrezno potrdili uvoza snovi s seznama, v primerih ko je to zahtevano;
  • obstajajo razlogi za sum, da so zadevne snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Pristojni organi lahko izvozno dovoljenje začasno prekličejo ali razveljavijo, ko obstajajo razlogi za sum, da so snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Kadar se po dogovoru med Unijo in tretjo državo izvoz snovi ne dovoli, razen če pristojni organi te tretje države ne izdajo uvoznega dovoljenja za zadevne snovi, Komisija pristojnim organom držav članic sporoči ime in naslov pristojnega organa tretje države, skupaj z vsemi koristnimi podatki, pridobljenimi od tretje države. Pristojni organi v državah članicah se prepričajo o verodostojnosti takega uvoznega dovoljenja, če je potrebno tako, da zahtevajo potrditev od pristojnega organa tretje države. 

Za vsak izvoz snovi s seznama v določene namembne države je potrebno predhodno uradno obvestilo o izvozu, ki ga pošljejo pristojni organi v Uniji pristojnim organom namembne države. Pristojni organi zadevne države članice pred izvozom takih snovi pristojnim organom namembne države posredujejo podatke, ki jih vsebuje vloga za izvozno dovoljenje.

Pristojni organi lahko uporabijo poenostavljene postopke za izdajo izvoznega dovoljenja, kadar so prepričani, da iz tega ne izhaja nobena nevarnost za preusmerjanje snovi s seznama.

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen

Zadnja sprememba:
17. 5. 2022