Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Koncesija za opravljanje javne službe

Koncesija na področju socialnega varstva se podeli za opravljanje javne službe na področju socialnega varstva.

Koncedent je država, razen za storitev pomoči na domu, kjer je koncedent občina.

Koncesija se na podlagi javnega razpisa podeli pravni ali fizični osebi (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, oziroma občinski svet s koncesijskim aktom določita vrsto in obseg storitev, za katere se objavi javni razpis (v nadaljnjem besedilu: razpis) za podelitev koncesije.

Razpis se lahko objavi samo za storitev oziroma posamezno obliko storitve, kot jo določajo krovni zakon in na njegovi podlagi izdan predpis o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Koncesije ni mogoče razpisati le za del storitve.

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti, vpisana v register v Republiki Sloveniji, ali da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
 • da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo krovni zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem besedilu: storitve);
 • da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve;
 • da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve;
 • da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.

Koncesija se podeli za določen čas. Za storitev celodnevnega institucionalnega varstva se koncesija podeli za 40 let.

Koncedent koncesionarja vpiše v register izdanih koncesij.

Upravičenci do oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, lahko uveljavljajo te oprostitve le za socialno varstvene storitve, ki jih v okviru mreže javne službe in v skladu s predpisanimi standardi in normativi opravi javni socialno varstveni zavod ali koncesionar,  katerih cena je oblikovana v skladu s predpisano metodologijo, in za katere zakon ne določa, da so za upravičenca brezplačne.

Pogoji in dokazila

 • Za opravljanje dejavnosti se morate predhodno  registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

   Izvajalec socialno varstvenih storitev mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  •  da je pravna  oseba v Republiki Sloveniji  registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet postopka za izdajo dovoljenja za delo, oziroma da je  podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji;
  • da je fizična  oseba v Republiki Sloveniji vpisana v Poslovni register Slovenije;

  Dokazila

  Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) oziroma drugega ustreznega registra

  Pravne podlage

 • Mnenja so pripravljena po vsebinsko zaokroženem postopku, ki ga izvaja v ta namen izbrana skupina strokovnjakov s področja dejavnosti, za katero se oblikuje mnenje.

  Socialna zbornica Slovenije izda mnenje v roku najkasneje 30 dni od prejema popolne vloge.

  Mnenja so pridobljena po metodi analize, komparacije in sintetiziranja podatkov in vsebine dokumentacije.

  Oporne točke pri iskanju informacij so izdelana merila in kriteriji primernosti programa, ki so osredotočeni na:

  • opis programa socialno varstvene dejavnosti/storitve in ustrezno opredeljena izhodišča programa,
  • ustrezno opredeljeno ciljno skupino uporabnikov,
  • organizacijo dela z uporabniki in vlogo uporabnikov pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti; načela dobre prakse - etiko dela z uporabniki,
  • strokovno usposobljenost in kadrovsko ustreznost glede na vsebine programa in ciljno skupino uporabnikov,
  • osnovne prostorske in druge kapacitete prijavitelja, pomembne za opravljanje vsebin prijavljenega programa,
  • načine evalviranja dejavnosti,
  • zgodovino programa in dosedanje učinke dela,
  • povezanost programa z ostalimi oziroma z ustrezno mrežo socialnovarstvenih dejavnosti,
  • usposabljanje in izobraževanje izvajalcev ter supervizijo,
  • vodenje dokumentacije in varstvo osebnih podatkov.

  Za izdajo mnenja je potrebno Socialni zbornici predložiti dokumentacijo in podatke v pisni obliki in na priloženi zgoščenki.

  Dokazila

  Pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Socialna zbornica Slovenije

  Ukmarjeva ulica 2
  1000 Ljubljana

 • Izvajalci socialno varstvenih storitev morajo izpolnjevati minimalne tehnične zahteve, določene v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

  Dokazila

  • Zapisnik komisije, ki jo imenuje minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, iz katerega je razvidno, da bodoči izvajalec izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje storitve
  • Za izvajalce institucionalnega varstva tudi najmanj  projekt za gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi  objektov, projekt opreme

  Pravne podlage

 • Kadrovski normativi za upravičence v institucionalnem varstvu so določeni  v Prilogi 1 Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

  Institucionalno varstvo v zavodski obliki se izvaja v manjših organizacijskih enotah kot so: bivalne skupine, bivalne enote, stanovanjske skupine ali gospodinjske skupnosti. V posamezno organizacijsko obliko ne morejo biti vključene manj kot štiri osebe in ne več kot 24 oseb.

  Kadrovski normativ za institucionalno varstvo odraslih oseb, ki so dodatno vključene v drugo socialno varstveno storitev, storitev zaposlitvene rehabilitacije ali zaposlitev je 85% normativa, ki velja za storitve za odrasle osebe v celodnevnem domskem varstvu. V teh primerih se pri kadrovskih normativih tudi ne upoštevajo normativi za posebne oblike varstva.

  Pri kadrovskih normativih za institucionalno varstvo odraslih oseb, ki niso vključene v druge socialno varstvene storitve, se ne upoštevajo normativi za izvajanje vodenja v okviru socialne oskrbe.

  Kadrovski normativ za varuhinje v institucionalnem varstvu otrok, mladostnikov in odraslih oseb do 26. leta starosti - z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, usmerjenih v posebni program vzgoje in izobraževanja - je sestavljen iz 2/3 normativa, ki velja za to skupino na področju socialnega varstva in 1/3 normativa, ki velja za to skupino na področju vzgoje in izobraževanja.

  Kadrovski normativ za varuhinje v institucionalnem varstvu odraslih je za odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in za osebe z več motnjami, ki niso sposobne vključitve v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, enak kadrovskemu normativu za varuhinje v institucionalnem varstvu otrok, mladostnikov in odraslih oseb do 26. leta starosti, usmerjenih v program vzgoje in izobraževanja.

  Normativ za stanovanjske skupine, ki so dislocirane od zavoda in med seboj oddaljene več kot 500 m, ali normativ za bivalno enoto, ki vključuje manj kot 11 upravičencev, vendar ne manj kot štiri, je 0,5 delavca za izvajanje osnovne oskrbe in 3,5 strokovnega delavca in sodelavca za izvajanje socialne oskrbe.

  Normativi zajemajo tudi delavce, ki izvajajo naloge administrativnih, finančno-računovodskih in poslovodnih nalog.

  Pri izvajalskih organizacijah, ki izvajajo dejavnost po posebnih konceptih in metodah dela (npr. domovi 4. generacije) ali imajo specifično strukturo uporabnikov, se naloge in opravila posameznih izvajalcev osnovne in socialne oskrbe ter poslovodenja v okviru obstoječega nabora delovnih mest, določenih v prilogi 1 Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, lahko združujejo ali pa se izvajanje posameznih nalog in opravil zagotovi z zunanjimi izvajalci. Združujejo se lahko naloge in opravila pri osnovni in socialni oskrbi za delovna mesta, za katera je zahtevana največ V. raven izobrazbe in pri socialni oskrbi in poslovodenju za delovna mesta, za katera je zahtevana VII. raven izobrazbe.

  Vodstva posameznih izvajalskih organizacij lahko ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo (v nadaljevanju: ministrstvo), predlagajo potrditev kadrovske zasedbe, ki zaradi specifičnih okoliščin lokacije, organiziranosti dela in metod dela odstopa od skupnega kadrovskega normativa, določenega s tem pravilnikom največ za 10%, vendar pa se masa plač za zaposlene ne sme spremeniti za več kot 10%. V takšnih primerih je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje ministrstva.

  Osnovno oskrbo izvajajo zaposleni na delovnih mestih: vratar receptor, čistilka, strežnica, perica, šivilja, servirka, pomočnik (dietnega) kuharja, kuhar/dietni/kuhar, ekonom, vzdrževalec, vzdrževalec – tehnik, voznik oseb s posebnimi potrebami, voznik.

  Socialno oskrbo izvajajo zaposleni na delovnih mestih: oskrbovalka, gospodinja oskrbovalka, varuhinja, delovni inštruktor, animator, skupinski habilitator, individualni habilitator, socialni delavec, psiholog.

  Vzgojo in izobraževanje izvajajo zaposleni na delovnih mestih: skupinski habilitator, knjižničar, informatik in varuhinja

  Administrativne, finančno‑računovodske in poslovodne naloge izvajajo zaposleni na delovnih mestih: administrator, pisarniški referent, tajnica, poslovni sekretar, strokovni sodelavec (javna naročila), strokovni sodelavec za upravno-pravne zadeve, finančnik, ekonomski referent, knjigovodja, analitik, finančno računovodski delavec, računovodja, kadrovnik, vodja finančno‑računovodske službe, pomočnik direktorja za posamezno področje, namestnik direktorja za posamezno področje in direktor.

  Dokazila

  Organizacijska shema s prikazanimi kadri oziroma neposrednimi izvajalci storitve in dokazili o njihovi izobrazbi in opravljenih strokovnih in drugih (zaključnih) izpitih ter pogodbami oziroma izjavami o njihovi zaposlitvi

  Pravne podlage

 • Kandidat za pridobitev koncesije za opravljanje storitev v okviru javne službe socialno varstvenih storitev mora imeti izdelan podroben program dela izvajanja storitve.

  Dokazila

  Program dela izvajanja socialno varstvene storitve

  Pravne podlage

 • Kandidat za pridobitev koncesije za opravljanje storitev v okviru javne službe socialno varstvenih storitev mora imeti zagotavljati kakovostno izvajanje socialno varstvene storitve.

  Dokazila

  Program izvajanja dela storitve

  Pravne podlage

 • Kandidat za pridobitev koncesije za izvajanje socialno varstvenih storitev v okviru mreže javne službe mora izkazovati finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve.

  Dokazila

  Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi na razpis za pridobitev  koncesije in priloži naslednja dokazila:

  • letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih treh let, od katerih morajo biti zadnji revidirani
  •  bonitetno informacijo AJPESa, in sicer:

            o   BON–2 za gospodarske družbe,
            o   BON–2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ali
            o   BON–1/SP za samostojne podjetnike,

  • izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti:
  •  izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
  •  izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo,
  •  izjavo o morebitnih drugih obveznostih.

  Pravne podlage

 • Izvajalec socialnovarstvenih storitev mora imeti zaposlenega strokovnega vodjo, ki izpolnjuje pogoje, predpisane za direktorja socialno varstvenega zavoda.

  Če je izvajalec socialnovarstvenih storitev zasebnik – fizična oseba – mora sam izpolnjevati pogoje, predpisane za strokovnega vodjo.

  Podrobneje

 • Socialno varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in strokovni sodelavci.

  Strokovni delavci so delavci, ki so dosegli ustrezno stopnjo izobrazbe oziroma imajo dosežene ustrezne delovne izkušnje, so  opravili pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.

  Strokovni delavci in strokovni sodelavci so se dolžni redno izobraževati in usposabljati.

  Strokovni delavci se prostovoljno združujejo v socialno zbornico.

  Podrobneje

 • Socialno varstvene storitve opravljajo strokovni delavci in strokovni sodelavci.

  Strokovni sodelavci v socialnem varstvu so delavci, ki opravljajo posamezne socialno varstvene storitve in so končali:

  •  družboslovne programe izobraževanja (višješolske, visokošolske ali univerzitetne stopnje) in imajo opravljeno pripravništvo  in strokovni izpit na področju zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja in javne uprave ter imajo ustrezne strokovne reference in  delovne  izkušnje za področje socialnega varstva oziroma
  • druge izobraževalne programe ali so pridobili ustrezno poklicno  kvalifikacijo ter izvajajo posamezne naloge in opravila pri praviloma  neposrednem delu z uporabniki socialnovarstvenih storitev ali dejavnosti in so dokazali usposobljenost za strokovno delo.

  Strokovni delavci in strokovni sodelavci so se dolžni redno izobraževati in usposabljati.

  Podrobneje