Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti

Na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije, občina ali mesto izvedeta javni razpis za opravljanje lekarniške dejavnosti in pridobitev koncesije.

Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli pristojni upravni organ občine ali mesta v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, po poprejšnjem mnenju lekarniške zbornice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Z odločbo o podelitvi koncesije je določeno tudi območje, na katerem se lahko opravlja lekarniška dejavnost.

Posameznik, ki želi opravljati lekarniško dejavnost, lahko pridobi koncesijo le za eno območje.

S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem lekarniške dejavnosti, pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati svojo dejavnost, začetek izvajanja koncesije, rok za odpoved koncesije in sredstva, ki jih za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotavlja koncedent.

Pogodba o koncesiji se sklene v pisni obliki.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Trgovina z zdravili na drobno

 • Lekarno lahko vodi magister farmacije, ki poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • ima opravljen strokovni izpit;
  • obvlada slovenski jezik, na dvojezičnih območjih  pa tudi jezik narodnosti;
  • mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano  opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti.

  Magister farmacije, ki za več kot tri leta prekine delo v lekarniški dejavnosti, a želi prevzeti vodenje lekarne ali pridobiti koncesijo, zato mora pred tem opraviti preizkus znanja. 

  Če lekarnar iz katerega koli razloga začasno ne more sam voditi zasebne lekarne, mora postaviti pooblaščenca. Pooblaščenec mora biti magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom.

  Pooblaščenec lahko vodi lekarno najdlje eno leto.

  Če postane lekarnar iz zdravstvenih razlogov za daljši čas nesposoben za delo, mora lekarnar ali njegov skrbnik določiti upravitelja lekarne. Upravitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vodjo lekarne.

  Če lekarnar umre, ima njegov zakonec ali otrok pravico opravljati lekarniško dejavnost na podlagi izdane koncesije, vendar ne dlje kot pet let od smrti imetnika koncesije. V tem primeru vodi lekarno upravitelj, ki izpolnjuje pogoje za vodjo lekarne. Upravitelja imenujejo zakonec, otrok ali njegov skrbnik.

  Zakonec ali otrok umrlega lekarnarja, ki izpolnjujeta pogoje za samostojno vodenje lekarne, lahko zahtevata izdajo koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti.

  Podrobneje

 • Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevati pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, določene z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.

  Pravne podlage

Register dovoljenj