Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Koncesija za opravljanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Veterinarsko dejavnost dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD) zaradi preprečevanja širjenja kužnih bolezni živali lahko izvajajo veterinarske organizacije, Nacionalni veterinarski inštitut in druge organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Za opravljanje dejavnosti si mora organizacija poleg odločbe Veterinarske uprave Republike Slovenije (VURS) o izpolnjevanju predpisanih pogojev pridobiti še koncesijo, ki jo dodeli VURS in je veljavna za celotno območje Republike Slovenije.

Postopek ugotavljanja pogojev:

Postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev se začne na zahtevo organizacije, ki ga izvaja tričlanska komisija imenovana s strani generalnega direktorja VURS. Komisija v postopku opravi ogled prostorov, opreme in sredstev za izvajanje DDD, preveri izpolnjevanje kadrovskih pogojev ter poda mnenje glede vloženega zahtevka, kar je podlaga za izdajo odločbe generalnega direktorja VURS o izpolnjevanju predpisanih pogojev. Šele po pridobitvi odločbe o izpolnjevanju pogojev se organizacija lahko prijavi na javni razpis VURS za dodelitev koncesije za izvajanje veterinarske dejavnosti DDD.

Pri koncesiji država (koncendent) kot dajalec koncesije podeli koncesionarju dovoljenje za opravljanje določene dejavnosti, ki je del javne veterinarske službe za obdobje 10 let.

VURS odloči o izbiri koncesionarja z odločbo v upravnem postopku. Na podlagi odločbe o izbiri VURS sklene z nosilcem koncesije pogodbo v pisni obliki, v kateri določi:

 • dejavnost javne veterinarske službe, ki jo opravlja nosilec koncesije;
 • veterinarje, ki bodo opravljali posamezne dejavnosti iz pogodbe.

Nosilec koncesije je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzroči pri njem zaposleni delavec uporabnikom ali drugim osebam.

Koncesija preneha :

 • z odvzemom
 • s prenehanjem pogodbe

Izvajanje DDD dejavnosti vodijo doktorji veterinarske medicine. Delo opravljajo veterinarji in veterinarski pomočniki (veterinarski tehnik, kmetijsko-živinorejski tehnik in drugi pomožni delavci), usposobljeni za izvajanje DDD.

Organizacija, ki uporablja zelo strupene kemikalije v skladu s predpisom, ki ureja kemikalije in biocide, mora pri izvajanju del zagotoviti prisotnost veterinarja oziroma zdravnika.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije po zakonu o veterinarstvu

 • Pogoji za prostor:

  • prostor z ustrezno pisarniško opremo
  • garderobo s tušem in WC;
  • prostor za shranjevanje sredstev za DDD;
  • prostor ali zaščiteno mesto za pripravo raztopin, emulzij ali vab;
  • prostor ali posebno zavarovano mesto za shranjevanje nevarnih kemikalij;
  • prostor ali zaščiteno mesto za začasno skladiščenje ostankov sredstev, embalaže in drugih materialov, uporabljenih pri izvajanju DDD.

  Če organizacija izvaja dezinfekcijo prevoznih sredstev, mora imeti:

  • nepropustno ploščad (beton, asfalt ipd.) s priključkom na vodovod ter z odtokom v zaprt kanalizacijski sistem oziroma septično jamo, kjer je mogoče odplake nevtralizirati;
  • če opravlja tudi čiščenje vozil, mora imeti mesto (gnojišče) ali vsebnik (kontejner) za shranjevanje gnoja, nastilja in odpadkov.

  Pogoji za opremo in pripomočke:

  • posode za pripravo raztopin, emulzij ali vab;
  • tlačno brizgalko z razpršilci;
  • aparat za mikrorazprševanje - generatorje megle;
  • motorno škropilnico;
  • električno škropilnico z zvišanim pritiskom in vročo vodo ter dozatorjem razkužila;
  • natančno tehtnico, menzure in druge umerjene merilne posode za pripravo raztopin;
  • torbe za prenašanje in prevoz deratizacijskih vab;
  • prevozno sredstvo;
  • opremo za prvo pomoč z ustreznimi antidoti;

  Sredstva za osebno zaščito:

  • delovno obleko, obutev;
  • ščitnike za obraz;
  • zaščitne rokavice;
  • maske z ustreznimi filtri;
  • plastične rokavice in obutev za enkratno uporabo;

  Sredastva za zaščito prostorov in okolja:

  • opozorilne letake in obvestila o izvajanju DDD;
  • plastične folije;
  • ročni gasilni aparati;
  • posodo za zbiranje ostankov vab in živalskih trupel;

  Dokazila

  Mnenje komisije, ki je opravila ogled

  Pravne podlage

  Pristojni organ

 • Poklicni naziv: doktor veterinarske medicine (dr.vet.med.)

  Veterinar je doktor veterinarske medicine z veterinarsko licenco.

  Naloge veterinarja so varovanje in izboljševanje zdravja živali, zaščita živali pred nalezljivimi in drugimi boleznimi, ugotavljanje, diagnostika in zdravljenje bolnih živali.

  Podrobneje

  Pravne podlage

 • Veterinarski pomočnik je oseba z ustrezno izobrazbo, ki pod nadzorom in po navodilih veterinarja opravlja posamezna veterinarska opravila, kot so:

  • zaščitno cepljenje žival;
  • aplikacije zdravil živalim;
  • odvzem krvi, mleka in iztrebkov za laboratorijske preiskave in opravljanje tehničnih del preiskave na kokošji tifus;
  • odvzem vzorcev in opravljanje trihinoskopije;
  • osemenjevanje živali in vodenje evidence osemenjevanja;
  • razporejanje zdravil in medicinskih pripomočkov za uporabo v veterinarski medicini;
  • pripravljanje razkužil in insekticidov ter opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije;
  • odvzem semena in pripravo osemenjevalnih doz pod nadzorom veterinarja;
  • laboratorijski pregled semena na oploditveno sposobnost;
  • opravljanje veterinarskih storitev, kot sta kastracija pujsov in korekcija parkljev;
  • dehelmitizacijo in feruminizacijo prašičev;
  • opravljanje rutinskih laboratorijskih preiskav in storitev;
  • rutinske parazitološke preiskave;
  • vodenje evidence in dokumentacije ;
  • pomoč pri operacijah in priprava kirurškega instrumentarija;
  • označevanje živali - čipiranje, številčenje.

  Veterinarska organizacija lahko glede na naravo in obseg dela namesto veterinarskega pomočnika zaposli veterinarja.

  Podrobneje

 • VSE osebe, ki opravljajo dejavnost DDD morajo imeti potrdilo o usposabljanju za DDD in so dolžne izpopolnjevati svoje znanje najmanj vsakih pet let z novim potrdilom o usposabljanju za DDD.


  Potrdilo o usposabljanju izda organizator usposabljanja na podlagi uspešno opravljenega preverjanja znanja s pisnim in ustnim izpitom. Usposabljanje se opravlja na 16 urnih tečajih, od katerih je najmanj pet ur praktičnih vaj in demonstracij.

  Tečaji se organizirajo glede na stopnjo in vrsto izobrazbe kandidatov.

  Dokazila

  Potrdilo o usposabljanju za DDD

  Pravne podlage