Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Koncesija za opravljanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Veterinarsko dejavnost dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD) zaradi preprečevanja širjenja kužnih bolezni živali lahko izvajajo veterinarske organizacije, Nacionalni veterinarski inštitut in druge organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Za opravljanje dejavnosti si mora organizacija poleg odločbe Veterinarske uprave Republike Slovenije (VURS) o izpolnjevanju predpisanih pogojev pridobiti še koncesijo, ki jo dodeli VURS in je veljavna za celotno območje Republike Slovenije.

Postopek ugotavljanja pogojev:

Postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev se začne na zahtevo organizacije, ki ga izvaja tričlanska komisija imenovana s strani generalnega direktorja VURS. Komisija v postopku opravi ogled prostorov, opreme in sredstev za izvajanje DDD, preveri izpolnjevanje kadrovskih pogojev ter poda mnenje glede vloženega zahtevka, kar je podlaga za izdajo odločbe generalnega direktorja VURS o izpolnjevanju predpisanih pogojev. Šele po pridobitvi odločbe o izpolnjevanju pogojev se organizacija lahko prijavi na javni razpis VURS za dodelitev koncesije za izvajanje veterinarske dejavnosti DDD.

Pri koncesiji država (koncendent) kot dajalec koncesije podeli koncesionarju dovoljenje za opravljanje določene dejavnosti, ki je del javne veterinarske službe za obdobje 10 let.

VURS odloči o izbiri koncesionarja z odločbo v upravnem postopku. Na podlagi odločbe o izbiri VURS sklene z nosilcem koncesije pogodbo v pisni obliki, v kateri določi:

  • dejavnost javne veterinarske službe, ki jo opravlja nosilec koncesije;
  • veterinarje, ki bodo opravljali posamezne dejavnosti iz pogodbe.

Nosilec koncesije je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzroči pri njem zaposleni delavec uporabnikom ali drugim osebam.

Koncesija preneha :

  • z odvzemom
  • s prenehanjem pogodbe

Izvajanje DDD dejavnosti vodijo doktorji veterinarske medicine. Delo opravljajo veterinarji in veterinarski pomočniki (veterinarski tehnik, kmetijsko-živinorejski tehnik in drugi pomožni delavci), usposobljeni za izvajanje DDD.

Organizacija, ki uporablja zelo strupene kemikalije v skladu s predpisom, ki ureja kemikalije in biocide, mora pri izvajanju del zagotoviti prisotnost veterinarja oziroma zdravnika.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije po zakonu o veterinarstvu