Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Licenca magister farmacije

Magistru farmacije, ki je opravil strokovno uvajanje v skladu z zakonom, Lekarniška zbornica Slovenije podeli licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti.

Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost magistra farmacije za samostojno izvajanje lekarniške dejavnosti, in je dovoljenje za samostojno opravljanje poklica magister farmacije pri izvajalcu lekarniške dejavnosti.

Licenca se podeli na podlagi vloge magistra farmacije za določen čas sedmih let z možnostjo podaljševanja. Lekarniška zbornica Slovenije izda licenco v 30 dneh po prejemu popolne vloge.

Magister farmacije najmanj tri mesece pred iztekom veljavnosti licence predloži pristojni zbornici dokazila o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje licence. Šteje se, da izpolni pogoje za podaljšanje licence, če izkaže, da se je v preteklem licenčnem obdobju strokovno usposabljal iz naslednjih vsebin: 

 • nabavo in izdajo zdravil za uporabo v humani medicini,
 • nabavo in izdajo farmacevtskih snovi,
 • nabavo in izdajo medicinskih pripomočkov,
 • nabavo in izdajo zdravil za uporabo v veterinarski medicini,
 • nabavo in izdajo sredstev za dezinfekcijo in dezinsekcijo,
 • nabavo in izdajo sredstev za nego in varovanje zdravja ter drugih izdelkov,
 • nabavo in izdajo homeopatskih zdravil in izdelkov,
 • pripravo magistralnih zdravil,
 • izdelavo sterilnih pripravkov,
 • preverjanje analiznih izvidov,
 • vodenje predpisane dokumentacije,
 • izvajanje svetovalne in strokovnoinformativne dejavnosti s področja uporabe zdravil in medicinskih pripomočkov ter sredstev za varovanje zdravja,
 • izvajanje farmacevtske obravnave,
 • spremljanje opozorilnih nevarnih dogodkov.

Če dokazil ne predloži, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.

Magistru farmacije, ki drugič ne opravi uspešno preizkusa strokovne usposobljenosti ali drugič ne pride na preizkus strokovne usposobljenosti v določenem roku, Lekarniška zbornica Slovenije odvzame licenco.

Magistru farmacije, ki ni opravljal dela ali je za več kot tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti, veljavnost licence preneha.

Odvzem licence

Magistru farmacije lahko Lekarniška zbornica Slovenije začasno ali trajno odvzame licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu v skladu s splošnimi akti pristojne zbornice. Začasni odvzem licence do največ pet let se lahko izreče:

 • če se ugotovi, da magister farmacije s svojim delom lahko resno ogroža zdravje ali življenje pacienta,
 • če je magistru farmacije s sodno ali drugo pravnomočno odločbo začasno prepovedano ali onemogočeno izvajanje lekarniške dejavnosti ali opravljanje poklica,
 • če se po podelitvi licence ugotovi, da je magister farmacije v postopku podelitve licence z zavajanjem uradne osebe dokazal izpolnjevanje pogojev.

Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne napake pri delu, kadar je tako ravnanje magistra farmacije povzročilo trajne hujše posledice za zdravje pacienta ali smrt pacienta.

Zoper odločbo o odvzemu licence ni pritožbe.

Termin obnove

Termin obnove: 7 let