Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Licenca v skladu z uredbami (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge

Izvajalci morajo od ustreznih organov pridobiti licenco, preden lahko posedujejo snovi s seznama skupine 1, ali opravljajo promet z njimi. Izvajalci s sedežem v Uniji, ki niso carinski zastopniki in prevozniki, kadar nastopajo samo v tej vlogi, pri opravljanju uvozne, izvozne ali posredniške dejavnosti, ki vključujejo snovi s seznama, navedene v skupini 1, morajo imeti licenco. Katerikoli izvajalec, imetnik licence, dobavi snovi s seznama skupine 1 samo fizičnim ali pravnim osebam, ki imajo tako licenco in so podpisale izjavo kupca.

Primeri, v katerih licenca ni potrebna

Lekarne, veterinarske ambulante, carinski in policijski organi, oborožene sile in uradni laboratoriji pristojnih organov so lahko izvzeti iz obveznosti pridobitve licence v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 111/2005, če uporabljajo predhodne sestavine za prepovedane droge zgolj v okviru uradnih dolžnosti. Izvajalci iz prvega odstavka so izvzeti tudi iz: (a) obveznosti predložitve dokumentacije v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 111/2005; (b) obveznosti imenovanja odgovornega uslužbenca iz člena 3(1) te uredbe. 

Licenco izda pristojni organ države članice, v kateri ima izvajalec sedež. V Sloveniji licence izdaja Urad RS za kemikalije. Pristojni organ lahko licenco začasno prekliče ali razveljavi, ko pogoji, pod katerimi je bila izdana, niso več izpolnjeni ali ko obstajajo upravičeni razlogi za sum, da obstaja nevarnost preusmerjanja snovi s seznama.

Za pridobitev licence zadevni izvajalec odda pisno vlogo. Vloga vsebuje naslednje podatke:

 • polno ime in naslov vlagatelja;
 • polno ime odgovornega uslužbenca;
 • opis delovnega mesta in nalog odgovornega uslužbenca;
 • polni naslov poslovnih prostorov;
 • opis vseh prostorov za skladiščenje, proizvodnjo, izdelavo in obdelavo snovi s seznama;
 • podatke, ki kažejo da so bili sprejeti ustrezni ukrepi proti nedovoljeni odstranitvi snovi seznama iz prostorov;
 • ime in oznaka KN snovi s seznama, kot je določeno v seznamu;
 • v primeru zmesi ali naravnega proizvoda je potrebno navesti imena zmesi ali naravnega proizvoda; imena in oznake KN snovi s seznama, ki jo vsebuje, zmesi ali naravni proizvod, kot je navedeno v seznamu ter največjega odstotka takih snovi s seznama, ki jih vsebuje zmes ali naravni proizvod;
 • opis predvidene vrste izvajalca;
 • overjen izvod registra gospodarskih družb ali dejavnosti, če je to primerno;
 • potrdilo o dobrem ravnanju vlagatelja in odgovornega uslužbenca ali dokument, iz katerega je razvidno, da nudita potrebno zagotovilo za ustrezno vodenje dejavnosti, kjer je to primerno.

Vlagatelj pristojnim organom na njihovo zahtevo zagotovi dostop do pomembnih dodatnih podatkov in dokumentov. Pristojni organ lahko izda licenco v eni izmed naslednjih oblik:

 • licenca, ki zajema vse sestavine s seznama in vse dejavnosti ter zadeva določen poslovni prostor;
 • licenca, ki zajema vse sestavine s seznama in vse dejavnosti ter zadeva določeno državo članico.

Pristojni organi zavrnejo dodelitev licence, če pogoji iz vloge za pridobitev licence niso izpolnjeni ali če obstajajo razlogi za sum, da so snovi s seznama namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Upravna taksa se zaračuna po Zakonu o upravnih taksah: 

 

 • za vlogo po tarifni številki 1 v višini 4,50 EUR, 
 • za izdajo licence/posebne licence po tarifni številki 46, točka 2a v višini 150,00 EUR, 
 • za spremembo licence/posebne licence po tarifni številki 46, točka 2b v višini 50,00 EUR. 

 

Upravna taksa po tarifni številki 1 se nakaže na podračun številka 01100-1000315637, sklic 11 27154-7111002.

Upravna taksa po tarifni številki 46 se nakaže na podračun številka 01100-1000349781, sklic 11 27154-7111223. 

Licenca ni prenosljiva. Imetniki licenc vrnejo pristojnim organom licence, ki niso več veljavne. Imetnik licence zaprosi za novo licenco, kadar:

 • je dodana snov s seznama;
 • začne novo dejavnost;
 • se spremeni lokacija poslovnih prostorov, kjer se dejavnost izvaja.

V teh primerih obstoječa licenca preneha veljati najprej na naslednje datume:

 • datum prenehanja veljavnosti, če je bil rok veljavnosti določen;
 • datum začetka veljavnosti nove licence.

V primeru spremembe podatkov, predloženih v vlogi, zlasti imena odgovornega uslužbenca, imetnik licence obvesti pristojne organe v 10 delovnih dneh po takšni spremembi. Če so po spremembah pogoji še vedno izpolnjeni, pristojni organi ustrezno spremenijo licenco.

Pristojni organi lahko začasno prekličejo ali razveljavijo licenco, če:

 • pogoji iz vloge niso več izpolnjeni;
 • obstajajo razlogi za sum, da so zadevne snovi namenjene nezakoniti proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi;
 • imetnik licence ni uporabil licence tri leta.

Imetnik posebne licence mora o spremembi naslednjih podatkov v desetih delovnih dneh po nastanku takšne spremembe obvestiti pristojni organ:

 • imenu in naslovu imetnika posebne licence, registracije, ali posebne registracije;
 • imenu odgovornega uslužbenca;
 • naslovu poslovnih prostorov;
 • dodani snovi s seznama;
 • začetku opravljanja nove dejavnosti.

Pogoji in dokazila

Termin obnove

Pristojni organi brez vpliva na izvajanje lahko omejijo veljavnost licence na obdobje, ki ni daljše od treh let, ali zavežejo izvajalce, da v rednih časovnih razmikih, ki  niso daljši od treh let, dokažejo, da so pogoji, pod katerimi je bila licenca izdana, še vedno izpolnjeni. V licenci se navede dejavnost ali dejavnosti, za katero licenca velja, in zadevne snovi.

Posebne licence se načeloma izdajajo za neomejen čas trajanja, pristojni organi pa jih lahko začasno odpravijo ali razveljavijo, če upravičeno domnevajo, da imetnik ni več ustrezna oseba za posedovanje licence, ali če pogoji, pod katerimi je bila licenca izdana, niso več izpolnjeni.

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen