Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Licenca za izdelavo energetskih izkaznic

Ocenjevanje in certificiranje energijskih lastnosti stavb zahteva izkušenost in profesionalno etiko. Izdelavo energetskih izkaznic lahko opravljajo samo neodvisni strokovnjaki, ki imajo pridobljeno licenco.

Vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic je treba poslati na naslov pristojnega ministrstva.

Za pridobitev licence za izdelavo energetskih izkaznic mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in ustrezno usposobljenost.

Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic

 • Posameznik mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 1. stopnje s študijskih področij, ki spadajo:

  • v ožje področje Tehnika (razen v podrobno področje kemijsko inženirstvo in procesi ali v podrobno področje okoljevarstvena tehnologija) ali
  • v ožje področje Arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo ali
  • v podrobno področje - Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija ali
  • v podrobno področje fizika.

  Dokazila

  Fotokopija potrdila o pridobljeni ustrezni izobrazbi

  Pravne podlage

 • Posameznik mora imeti najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe z ustreznega strokovnega področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah.

  Dokazila

  Fotokopija delovne knjižice oziroma pogodbe o zaposlitvi ali druga ustrezna listina, iz katere je razvidno, da ima vlagatelj ustrezno obdobje delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju

  Pravne podlage

 • Posameznik mora v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opraviti usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic.

  Program usposabljanja zajema strokovna znanja z različnih interdisciplinarnih področij. Preizkus znanja sestavljata pisni in ustni del. Pisni del preizkusa obsega vprašanja z vseh področij programa usposabljanja in traja največ dve šolski uri. Ustni del preizkusa, ki je namenjen preverjanju usposobljenosti za izdelavo energetskih izkaznic, traja največ 45 minut.

  Uspeh kandidata pri pisnem preizkusu znanja oceni izpitna komisija z oceno "uspešno" ali "neuspešno". Šteje se, da je pisni del izpita opravljen uspešno, če je kandidat na pisnem delu zbral najmanj 75% možnih točk.

  Kandidat, ki je uspešno opravil pisni del preizkusa znanja, ima pravico pristopiti k opravljanju ustnega dela preizkusa. Uspeh na ustnem delu se prav tako ocenjuje z "uspešno" ali "neuspešno". Kandidat, ki je uspešno opravil pisni in ustni del preizkusa znanja, je preizkus znanja opravil. Če je kandidat ustni del preizkusa znanja opravil neuspešno, mora ponavljati preizkus znanja v celoti.

  Kandidat lahko ponavlja preizkus znanja največ dvakrat. Če po dvakratnem ponavljanju preizkusa znanja ne opravi, lahko pristopi k ponovnem opravljanju preizkusa znanja po preteku enega leta in ponovnem usposabljanju.

  ZAPS:
  Stroški usposabljanja: 549,00 €
  Stroški pristopnine k izpitu: 305,00 €

  Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.:
  Stroški usposabljanja: 488,00 €
  Stroški pristopnine k izpitu: 244,00 €

  Dokazila

  • potrdilo o preizkusu znanja za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic

  Pravne podlage

Termin obnove

Licenca se podeli za nedoločen čas, vendar je treba v 5 letih opraviti dodatno usposabljanje.

Register dovoljenj