Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Licenca za samostojno opravljanje dejavnosti zdravstvene ali babiške nege

Licenca je dovoljenje za samostojno opravljanje dejavnosti zdravstvene ali babiške nege v Republiki Sloveniji. Licenca se podeli za določen čas - za dobo sedmih let, podaljšati pa jo je možno na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za nadaljnje delo.

Diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice, ki so končale najmanj triletni ali 4.600 ur trajajoči študij s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem, morajo imeti pridobljeno diplomo visoke strokovne šole ali fakultete v Republiki Sloveniji.

Vse ostale diplomirane medicinske sestre, diplomirane babice in višje medicinske sestre pa morajo imeti pridobljeno diplomo visoke oziroma višje strokovne šole ali fakultete v Republiki Sloveniji ali v bivši Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali nostrificirano diplomo s področja zdravstvene ali babiške nege oziroma priznano enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljenem po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja in opravljen strokovni izpit.

Zdravstveni delavec vloži skupno vlogo za vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege in izdajo licence.

V primeru ugotovljenih večjih strokovnih napak je možen odvzem licence. Postopek odvzema se lahko začne po uradni dolžnosti ali na predlog zbornice ali strokovnega združenja s področja zdravstvene ali babiške nege ali delodajalca.

Licenca se odvzame v naslednjih primerih:

  • če se ugotovi, da zdravstveni delavec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta - do sedmih let,
  • če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi zaradi opravljanja dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ali poklica - za čas izrečenega ukrepa;
  • če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen - za čas izrečene kazni,
  • če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke - do štirih let,
  • če se ugotovi, da je ravnanje izvajalca zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo trajne hujše posledice za zdravje ali smrt pacienta - do sedmih let,
  • če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem dejavnosti zdravstvene ali babiške nege - za čas izrečene kazni.

Po poteku časa za odvzem licence lahko zdravstveni delavec ponovno zaprosi za podelitev licence. Zbornica lahko za ponovno podelitev preveri njegovo strokovno usposobljenost in mu predpiše preizkus strokovne usposobljenosti.

Termin obnove

Zdravstvenemu delavcu se licenca podaljša za obdobje sedmih let - licenčno obdobje - na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti. Preverjanje strokovne usposobljenosti zdravstvenega delavca se za licenčno obdobje ugotavlja z licenčnimi točkami, ki jih pridobi s stalnim izpopolnjevanjem (link). 

Za podaljšanje licence zdravstveni delavec v preteklem licenčnem obdobju zbere najmanj 70 licenčnih točk. Če zdravstveni delavec v tem obdobju ne zbere zadostnega števila točk, za podaljšanje licence opravi preizkus strokovne usposobljenosti.

Zbornica po prejemu popolne vloge in na podlagi ocene o ustreznosti programa oziroma izpopolnjevanja in določitve števila licenčnih točk, zdravstvenega delavca obvesti o številu priznanih licenčnih točk in jih vnese v register.

Zbornica obvesti zdravstvenega delavca najpozneje šest mesecev pred potekom veljavnosti licence o datumu poteka veljavnosti licence, skupnem številu licenčnih točk, zbranih v tekočem licenčnem obdobju in ga pozove, da najmanj 90 dni pred potekom veljavnosti licence predloži še morebitna dodatna dokazila o strokovnem izpopolnjevanju.

Izvajalcu, ki je zbral zadostno število licenčnih točk, Zbornica po uradni dolžnosti v 30 dneh pred potekom veljavnosti licence izda odločbo o podaljšanju licence.

Če izvajalec ne pridobi potrebnega števila licenčnih točk za podaljšanje licence, najpozneje 45 dni pred datumom poteka veljavnosti licence opravi preizkus strokovne usposobljenosti. Preizkus strokovne usposobljenosti obsega ustno oziroma pisno preverjanje teoretičnega znanja zdravstvenega delavca s praktičnim delom.

Če izvajalec uspešno ne opravi preizkusa strokovne usposobljenosti, Zbornica o tem obvesti delodajalca, ki zaposluje zdravstvenega delavca.

Termin obnove: 7 let

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021