Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o imenovanju sodnega cenilca

Odločbo o imenovanju sodnega cenilca izda minister, pristojen za pravosodje. Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega cenilca, vloži vlogo pri Ministrstvu za pravosodje po objavi javnega poziva k predložitvi vlog za imenovanje sodnih cenilcev v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva.

Sodni cenilec lahko prične z delom, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izreče prisego. Imenovanje sodnega cenilca se vpiše v imenik sodnih cenilcev. Ministrstvo za pravosodje priskrbi sodnemu cenilcu štampiljko in izkaznico na njegove stroške.

Sodni cenilec se vpiše v imenik sodnih cenilcev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za pravosodje.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Sodni cenilec

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije (EU) ali države članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

  Dokazila

  Podatek o državljanstvu ministrstvo pridobi od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.

  Če je kandidat državljan članice EU ali državljan EGP in ni državljan Republike Slovenije, mora k vlogi priložiti dokazilo o tem ter potrdilo o poslovni sposobnosti, hkrati pa mora navesti pristojno institucijo, kjer je pridobil aktivno znanje slovenskega jezika (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C 2). 

  Kandidat, ki je tuj državljan, mora k vlogi priložiti dokazila, overjena skladno s 14. členom Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 9/17). Tuje listine se lahko uporabijo v Republiki Sloveniji, če jih po predhodni overitvi v državi izvora listine overi ministrstvo Republike Slovenije, pristojno za zunanje zadeve, ali diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini, če z mednarodno pogodbo ali pravnim aktom EU ni določeno drugače.

 • Popolno poslovno sposobnost pridobi fizična oseba s polnoletnostjo, ko dopolni osemnajst let, prav tako s sklenitvijo zakonske zveze pred svojo polnoletnostjo, po odločbi sodišča pa tudi mladoletnik, ki je postal roditelj.

  Dokazila

  Ministrstvo pridobi podatek o poslovni sposobnosti kandidata od upravljavca matičnega registra.

 • Za delo sodnega cenilca ni osebnostno primeren tisti, čigar delo oziroma ravnanje ne izkazuje utemeljenega pričakovanja, da bo cenitev opravljal pošteno ali vestno oziroma ne izkazuje utemeljenega pričakovanja, da bo varoval ugled in verodostojnost sodnega cenilstva. Šteje se tudi, da ta pogoj ni izpolnjen, kadar še ni minilo pet let od pravnomočnosti odločbe o razrešitvi.

  Pravne podlage

 • Posameznik ne sme biti pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje cenilstva, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča.

 • Posameznik mora imeti predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali končan bolonjski magistrski študijski program.

  Izjemoma je lahko za sodnega cenilca imenovana oseba, ki ima nižjo izobrazbo od navedene, če zaradi neobstoja ustrezne stopnje študijskega programa v Republiki Sloveniji ni mogoče izpolniti zahtevanega pogoja izobrazbe.

  Dokazila

  Dokazila o pridobljeni izobrazbi ministrstvo pridobi pri pristojni instituciji.

 • Zaradi ugotavljanja pogoja strokovnega znanja ter praktičnih sposobnosti in izkušenj kandidata ga Ministrstvo za pravosodje napoti na poseben preizkus strokovnosti, ki se opravlja pred komisijo.

  Preizkus zajema preverjanje znanja s strokovnega področja in podpodročja, za katerega želi biti kandidat imenovan ter praktičnih sposobnosti in izkušenj in vključuje poznavanje predpisov, teorije in strokovne prakse z določenega strokovnega področja in podpodročja ter preverjanje pravnega znanja.

  Preizkus se opravlja pisno in ustno. 

  Pisni del preizkusa zajema pisno nalogo s strokovnega področja in podpodročja, za katero se opravlja preizkus.

  Ustni del preizkusa zajema zagovor pisne naloge in preverjanje znanja s strokovnega področja in podpodročja, za katerega kandidat opravlja preizkus, ter praktičnih sposobnosti in izkušenj, poznavanja smernic za izdelavo cenitev ter preverjanje pravnega znanja, ki zajema poznavanje temeljev:

  • ustavne ureditve Republike Slovenije,
  • organizacije in delovanja pravosodja, 
  • sodnih postopkov, 
  • pravil o dokazovanju, zakonskih določb o pravicah in dolžnostih sodnih izvedencev ter
  • prava in institucij Evropske unije. 

  Cena preizkusa strokovnosti za sodnega izvedenca je 438,00 EUR.

  Dokazila

  • Kandidatu, ki je opravil preizkus, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu. Ministrstvo iz lastnih evidenc pridobi potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnosti. 

 • Posameznik mora imeti šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati delo sodnega cenilca.

  Kot dokazilo o delovnih izkušnjah šteje potrdilo ali izjava z natančno navedbo področja in trajanja poklicnih izkušenj in zaposlitve kandidata.

  Dokazila

  Kandidat mora predložiti dokazila o delovnih izkušnjah.

 • Posameznik ne sme opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim cenilstvom.

 • Posameznik mora aktivno obvladati slovenski jezik.

  Če je kandidat državljan članice Evropske unije ali državljan Evropskega gospodarskega prostora, mora k vlogi priložiti dokazilo o pridobitvi aktivnega znanja slovenskega jezika in navesti pristojno institucijo, kjer je pridobil aktivno znanje slovenskega jezika.

  Dokazila

  • Potrdilo o opravljenem izpitu na visoki ravni po veljavnem izobraževalnem programu za odrasle - Slovenščina za tujce

 • Posameznik je lahko imenovan za sodnega cenilca, če ni bil razrešen kot sodni cenilec po določbah ZSICT iz razloga trajnega odvzema pravice opravljati delo sodnega cenilstva.

Termin obnove

Čeprav je sodni cenilec imenovan za nedoločen čas, mora po petih letih od dneva imenovanja in po poteku vsakih nadaljnjih petih let predložiti Ministrstvu za pravosodje, dokazila o strokovnem izpopolnjevanju in seznanitvi z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma o sodelovanju na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija, strokovno združenje ali druga strokovna institucija.

Sodni cenilec se mora v petih letih udeležiti najmanj petih tovrstnih strokovnih izpopolnjevanj.

Če sodni cenilec v odrejenem roku ne predloži dokazil o strokovnem izpopolnjevanju, ali če Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje dokazila oceni kot neustrezna ali nezadostna, lahko strokovnost in praktične sposobnosti sodnega cenilca Strokovni svet preveri na enega od preostalih načinov preverjanja strokovnosti po zakonu, ki ureja sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, za katerega meni, da je najustreznejši.

Seznam poklicev

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021