Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o imenovanju sodnega izvedenca oziroma cenilca

Odločbo o imenovanju sodnega izvedenca oziroma cenilca izda minister, pristojen za pravosodje.

Oseba, ki želi biti imenovana vloži na ministrstvu vlogo za imenovanje za izvedenca oziroma cenilca na predpisanem obrazcu.

Izvedenec oziroma cenilec lahko začne z delom, ko pred ministrom izreče prisego.

Imenovanje sodnega izvedenca oziroma cenilca je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo priskrbi izvedencu oziroma cenilcu štampiljko in izkaznico na njegove stroške.

Sodni izvedenec oziroma cenilec se vpiše v imenik sodnih izvedencev oziroma imenik sodnih cenilcev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za pravosodje.

Termin obnove

Čeprav je sodni izvedenec imenovan za nedoločen čas, mora po poteku petih let od dneva imenovanja in po poteku petih let predložiti ministru, pristojnemu za pravosodje, dokazila o strokovnem izpopolnjevanju in seznanitvi z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma o sodelovanju na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje.

Izvedenec se mora v petih let udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj.

Če izvedenec ne predloži dokazil o strokovnem izpopolnjevanju minister odredi suspenz in začne postopek za razrešitev izvedenca.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021