Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o imenovanju sodnega tolmača

Odločbo o imenovanju sodnega tolmača izda minister, pristojen za pravosodje.

Oseba, ki želi biti imenovana, vloži na ministrstvu vlogo za imenovanje za tolmača na predpisanem obrazcu.

Tolmač lahko začne z delom, ko pred ministrom izreče prisego.

Imenovanje sodnega tolmača je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo priskrbi tolmaču štampiljko in izkaznico na njegove stroške.

Sodni tolmač se vpiše v imenik sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za pravosodje.

Za izračun nagrade za delo tolmača se uporablja tarifa za vrednotenje dela tolmačev, ki je opredeljena v Pravilniku o sodnih tolmačih.

Termin obnove

Čeprav so sodni tolmači imenovani za nedoločen čas, morajo po preteku petih let od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let predložiti ministru, pristojnemu za pravosodje, dokazila o strokovnem izpopolnjevanju in seznanitvi z novimi dognanji in

metodami v stroki oziroma o sodelovanju na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje.

 

Tolmač se mora v obdobju petih let udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj.

 

Če tolmač ne predloži dokazil o strokovnem izpopolnjevanju minister odredi suspenz in začne postopek za razrešitev tolmača.

Stroške pripravljalnega in izpopolnjevalnega seminarja oziroma druge ustrezne oblike izobraževanja krije tolmač.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021