Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije po splošnem sistemu priznavanja za pooblaščenega inženirja ali vodjo del pri IZS

Državljani članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum, lahko v Republiki Sloveniji opravljajo poklic pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Z odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije posameznik pridobi dovoljenje za stalno opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji.

Če pristojni organ ugotovi znatne razlike med posameznikovim usposabljanjem in nacionalnim usposabljanjem, mu naloži dopolnilni ukrep in posamezniku da na izbiro ukrep preizkusa poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje, ki lahko traja največ tri leta.

 •  Pri izbiri ukrepa preizkusa poklicne usposobljenosti zbornica določi manjkajoče vsebine, ki jih mora kandidat opraviti na strokovnem izpitu.
 • Pri izbiri ukrepa prilagoditvenega obdobja mora kandidat zbornici predložiti ime mentorja in mentorjevo podpisano izjavo, da bo med prilagoditvenim obdobjem pod njegovim mentorstvom.

Poleg ustrezne poklicne kvalifikacije v matični državi, izobrazbi in praktičnih izkušnjah mora posameznik, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji dokazati, da nima prepovedi opravljanja poklica, ter imeti urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo. Postopek in dokazila za priznavanje poklicnih kvalifikacij po splošnem sistemu so za kvalifikacije pridobljene v tretjih državah drugačni od kvalifikacij pridobljenih v EU, EGP in Švici. Zato mora vlagatelj k vlogi priložiti dokazilo o državljanstvu.

Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic z dnem dokončnosti odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

V 8 dneh po dokončnosti odločbe zbornica posameznika vpiše v imenik IZS. Z vpisom v imenik posameznik postane član zbornice z vsemi pravicami in obveznostmi člana.

Če poklic v državi sedeža ni reguliran mora ponudnik storitev v tej državi opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih 10 let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

Članska izkaznica in enotni žig se posamezniku izdata samo na njegovo izrecno zahtevo.

Podatki za plačilo stroškov postopka so objavljeni na spletni strani IZS.

Pogoji in dokazila

 • Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

  Če poklic v matični državi ni reguliran, mora posameznik v v eni ali več državah članicah opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Potrdilo pristojnih organov države članice Evropske unije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica (npr. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, članstvo v strokovni zbornici), 
  • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primeru, če poklic v matični državi ni reguliran).

  Dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik. 

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

 • Vodja del mora imeti:

  izobrazbo:

  • pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje

  ali

  • višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja gradnje objektov

  ali

  • srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja gradnje objektov

  in

  tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj.

  Za pridobljene delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je pridobil po opravljeni določeni stopnji izobrazbe, ko je z odgovornimi vodji del neposredno sodeloval pri vodenju del.

  Dokazila

  Za izobrazbo, pridobljeno v Sloveniji:

  • Diploma oziroma spričevalo - v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

  Predlagamo vam, da prijavi predložite overjeno fotokopijo diplome oz. spričevala, saj bo tako vloga za vpis v imenik obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani fakultete oz. izobraževalne inštitucije prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v vlogi za vpis v imenik, ujemajo z matično evidenco fakultete oz. izobraževalne inštitucije.

  Za izobrazbo, pridobljeno v drugih državah EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi, pridobljeni v EU - v izvirniku ali overjeni kopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik;
  • Dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz katerega mora biti razvidno število ur oziroma kreditnih točk posameznih predmetov - v izvirniku ali overjeni kopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik;.

  Za delovne izkušnje:

  • dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja storitev ter vaša funkcija) ter seznam referenc oz. CV

  Pravne podlage

  Pristojni organ

 • Zavarovanje odgovornosti za škodo mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

  Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Sklenjena zavarovalna polica v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pravne podlage