Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za preglednika električnih inštalacij po splošnem sistemu priznavanja

Strokovnjak, ki želi opravljati reguliran poklic preglednika električnih inštalacij v Republiki Sloveniji in je pridobil celotno poklicno kvalifikacijo v eni od držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, lahko vloži zahtevo za priznanje poklicne kvalifikacije pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki je pristojno za vodenje postopka priznavanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica preglednik električnih inštalacij.

V posebnem ugotovitvenem postopku se preverja usposobljenost kandidata za opravljanje reguliranega poklica, pri čemer se osredotoča na ugotavljanje poklicnih kompetenc posameznika, ne pa na določanje v tujini pridobljene izobrazbe. 

Če poklic v državi izvora kvalifikacije ni reguliran, mora kandidat izpolnjevati pogoj enoletnega opravljanja poklica v obdobju zadnjih deset let ali imeti opravljeno regulirano izobraževanje oziroma usposabljanje, ki je namenjeno opravljanju poklica.

Kandidatu, ki je v državi izvora poklicne kvalifikacije in je v celoti usposobljen za opravljanje določenega poklica, se prizna poklicna kvalifikacija za opravljanje enakovrednega poklica, če ni večjih odstopanj od pogojev, ki jih za opravljanje tega poklica določajo predpisi Republike Slovenije. 

Če pristojni organ ugotovi znatne razlike med posameznikovim usposabljanjem in nacionalnim usposabljanjem, mu naloži dopolnilni ukrep in posamezniku da na izbiro ukrep preizkusa poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje, ki lahko traja največ tri leta.

 •  Pri izbiri ukrepa preizkusa poklicne usposobljenosti zbornica določi manjkajoče vsebine, ki jih mora kandidat opraviti na strokovnem izpitu.
 • Pri izbiri ukrepa prilagoditvenega obdobja mora kandidat zbornici predložiti ime mentorja in mentorjevo podpisano izjavo, da bo med prilagoditvenim obdobjem pod njegovim mentorstvom.

Po proučitvi vloge, priloženih dokazilih o pridobljeni poklicni kvalifikaciji in ob upoštevanju nacionalnih predpisov izda Ministrstvo za okolje in prostor kandidatu:

 • odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije,
 • začasno odločbo (v primeru dopolnilnega ukrepa) ali
 • odločbo o zavrnitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

Z odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije se kandidatu prizna poklicna kvalifikacija za opravljanja reguliranega poklica preglednika električnih inštalacij,

Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic z dnem dokončnosti odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

Pri plačilu s plačilnim nalogom UPN je potrebno navesti:

 • Namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZAPPK
 • Prejemnik: UPRAVNE TAKSE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 • Št. Računa: SI56 0310 0100 0014 228
 • Odprt pri: SKB banka Ljubljana
 • SWIFT: SKBASI2X
 • IBAN: 031001000014228
 • referenca: ________

 

 Dokazila v tujem jeziku se predložijo o overjenem prevodu vslovenski jezik.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Preglednik električnih inštalacij

 • Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

  Če poklic v matični državi ni reguliran, mora posameznik v v eni ali več državah članicah opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Potrdilo pristojnih organov države članice Evropske unije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica (npr. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, članstvo v strokovni zbornici), 
  • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primeru, če poklic v matični državi ni reguliran).

  Dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik. 

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.