Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi v vode za komunalne ali skupne čistilne naprave

Naprave, ki zapadejo pod 126. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO2) in povzročajo emisije snovi v vode oziroma tla (če se odpadne vode odvajajo posredno v podzemne vode-ponikajo) so komunalne ali skupne čistilne naprave, ki odvajajo odpadno vodo neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode.

V Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo so določene še druge podrobnosti v zvezi s pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja.

Okoljevarstveno dovoljenje za emisije snovi v vode potrebujejo:

 • vse komunalne čistilne naprave s projektirano zmogljivostjo enako ali večjo od 2.000 populacijskih ekvivalentov (PE) in
 • male komunalne čistilne naprave s projektirano zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE in manjšo od 2.000 PE v primeru izpolnjevanja naslednjih pogojev:
  • odvajanje posredno v podzemno vodo (ponikanje),
  • odvajanje na vodovarstvenem območju ali
  • odvajanje na vplivnem območju kopalnih voda.

Za vse ostale male komunalne čistilne naprave s projektirano zmogljivostjo večjo od 50 PE in manjšo od 2.000 PE okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti, če je iz strokovne ocene iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (28. člen) razvidno, da je naprava skladna s predpisi.

Pogoji

 • Upravljavec naprave mora izvajati predpisane ukrepe za zmanjševanje emisije snovi in toplote ter ravnanje z odpadnimi vodami.
  Upravljavec naprave mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju in zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa stanja voda iz 33. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, če je za napravo predpisan.

  Pravne podlage

 • Naprava mora zagotavljati obratovanje in odvajanje odpadnih voda v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in posebnimi predpisi iz prvega odstavka 2. člena iste uredbe, ki se nanašajo na napravo.
  Naprava mora pri odvajanju odpadnih voda zagotavljati, da ne povzroča čezmerne obremenitve okolja.
  Pri odvajanju odpadne vode neposredno v čezmerno obremenjeno vodno telo površinske vode ali posredno v čezmerno obremenjeno vodno telo podzemne vode odpadna voda iz naprave ne vsebuje onesnaževal, ki so vzrok za to čezmerno obremenjenost.

  Pravne podlage

Povezane dejavnosti