Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo/odstranjevanje odpadkov

Izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Vloga za okoljevarstveno dovoljenje se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) . Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge ARSO izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Z okoljevarstvenim dovoljenjem za predelavo ali odstranjevanje odpadkov je določeno:

 • klasifikacijske številke nenevarnih ali nevarnih odpadkov, ki se lahko obdelujejo;
 • skupna količina odpadkov, ki se letno lahko obdelajo;
 • skupna količina nevarnih odpadkov, ki se letno lahko obdelajo;
 • kraj obdelave odpadkov (parcelna številka ali številka stavbe iz registra nepremičnin);
 • postopek in metoda obdelave odpadkov;
 • ukrepi za preprečevanje in zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje zaradi obdelave odpadkov;
 • tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave;
 • stopnja energetske učinkovitosti naprave, v primeru sežiga ali sosežiga odpadkov z energetsko predelavo;
 • zahteve v zvezi s skladiščenjem odpadkov pred obdelavo in ravnanjem s preostanki odpadkov po obdelavi;
 • obseg in vsebina obratovalnega monitoringa;
 • zahteve v zvezi z ukrepi za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po prenehanju obdelave odpadkov;
 • zahteve v zvezi s prevzemanjem odpadkov.

Po pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja se izvajalec obdelave vpiše v evidenco izvajalcev obdelave po uradni dolžnosti.

Pogoji in dokazila

 • Vlagatelj za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja mora biti upravljavec naprave ali pa jo bo gradil, če je le-ta potrebna za obdelavo.

  Dokazila

  Dokazilo o tem, da je vlagatelj upravljavec naprave oziroma posesti naprave, če ni njen lastnik, kadar je naprava potrebna za obdelavo odpadkov.

  Pravne podlage

 • Z obratovanjem naprave morajo biti zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev.

  Dokazila

  Dokazilo o izpolnjevanju okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev

  Pravne podlage

 • Okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov se izvajalcu obdelave izda, če predvidena obdelava odpadkov ne ogroža človekovega zdravja ali ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:

  • čezmernega obremenjevanja voda, zrak in tal;
  • čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami;
  • škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan poseben pravni režim;
  • škodljivih vplivov na zavarovano krajino ali območja.

  Pravne podlage

 • Izvajalec mora za namene pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov pripraviti načrt ravnanja z odpadki.

  Načrt ravnanja z odpadki mora vsebovati podatke o:

  • klasifikacijskih številkah, količinah in izvoru odpadkov, ki jih vlagatelj namerava obdelovati;
  • predvidenem postopku in predvideni metodi obdelave, vključno z njunim opisom;
  • pričakovanih vplivih obdelave odpadkov na okolje in človekovo zdravje;
  • pričakovanih emisijah nevarnih snovi v zrak ali vode, če gre za obdelavo nevarnih odpadkov;
  • ukrepih za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev;
  • vrsti in zmogljivosti naprave, če je potrebna za obdelavo odpadkov, številu obratovalnih ur naprave na leto in uporabljenih tehnologijah;
  • stopnji energetske učinkovitosti naprave, če se vloga nanaša na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za sežig ali sosežig odpadkov z energetsko predelavo;
  • načinu skladiščenja odpadkov in zmogljivosti objekta za skladiščenje odpadkov pred njihovo obdelavo in začasnem skladiščenju preostankov odpadkov po obdelavi;
  • produktih predelave in možnostih njihove nadaljnje uporabe;
  • klasifikacijskih številkah in deležih preostankov odpadkov po obdelavi glede na količine vhodnih odpadkov in nadaljnjem ravnanju z njimi;
  • predvidenem izvajanju obratovalnega monitoringa;
  • predvidenih ukrepih za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po prenehanju obdelave odpadkov;
  • načinu prevzemanja odpadkov od imetnikov odpadkov.

  Dokazila

  Načrt ravnanja z odpadki

  Pravne podlage

 • S sredstvi in opremo za prevzem odpadkov mora razpolagati:

  • zbiralec odpadkov mora za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov,
  • izvajalec obdelave odpadkov za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov.

   

   

  Pravne podlage

 • Vlagatelj za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja mora biti upravljavec naprave ali pa jo bo gradil, če je le-ta potrebna za obdelavo.

  Dokazila

  Dokazilo o tem, da je vlagatelj upravljavec naprave oziroma posesti naprave, če ni njen lastnik, kadar je naprava potrebna za obdelavo odpadkov.

  Pravne podlage

 • Z obratovanjem naprave morajo biti zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev.

  Dokazila

  Dokazilo o izpolnjevanju okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev

  Pravne podlage

 • Okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov se izvajalcu obdelave izda, če predvidena obdelava odpadkov ne ogroža človekovega zdravja ali ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:

  • čezmernega obremenjevanja voda, zrak in tal;
  • čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami;
  • škodljivih vplivov na območja, na katerih je predpisan poseben pravni režim;
  • škodljivih vplivov na zavarovano krajino ali območja.

  Pravne podlage

 • Izvajalec mora za namene pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov pripraviti načrt ravnanja z odpadki.

  Načrt ravnanja z odpadki mora vsebovati podatke o:

  • klasifikacijskih številkah, količinah in izvoru odpadkov, ki jih vlagatelj namerava obdelovati;
  • predvidenem postopku in predvideni metodi obdelave, vključno z njunim opisom;
  • pričakovanih vplivih obdelave odpadkov na okolje in človekovo zdravje;
  • pričakovanih emisijah nevarnih snovi v zrak ali vode, če gre za obdelavo nevarnih odpadkov;
  • ukrepih za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev;
  • vrsti in zmogljivosti naprave, če je potrebna za obdelavo odpadkov, številu obratovalnih ur naprave na leto in uporabljenih tehnologijah;
  • stopnji energetske učinkovitosti naprave, če se vloga nanaša na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za sežig ali sosežig odpadkov z energetsko predelavo;
  • načinu skladiščenja odpadkov in zmogljivosti objekta za skladiščenje odpadkov pred njihovo obdelavo in začasnem skladiščenju preostankov odpadkov po obdelavi;
  • produktih predelave in možnostih njihove nadaljnje uporabe;
  • klasifikacijskih številkah in deležih preostankov odpadkov po obdelavi glede na količine vhodnih odpadkov in nadaljnjem ravnanju z njimi;
  • predvidenem izvajanju obratovalnega monitoringa;
  • predvidenih ukrepih za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po prenehanju obdelave odpadkov;
  • načinu prevzemanja odpadkov od imetnikov odpadkov.

  Dokazila

  Načrt ravnanja z odpadki

  Pravne podlage

 • S sredstvi in opremo za prevzem odpadkov mora razpolagati:

  • zbiralec odpadkov mora za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov,
  • izvajalec obdelave odpadkov za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov.

   

   

  Pravne podlage

Termin obnove

Okoljevarstveno dovoljenje velja za obdobje 10 let.

Pravne podlage

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021