Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Podaljšanje akreditacije visokošolskih zavodov in študijskih programov

Postopek za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa se začne z vložitvijo vloge visokošolskega zavoda, nadaljuje se z zunanjo evalvacijo in konča z odločitvijo o podaljšanju akreditacije.

Vlogo za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda mora visokošolski zavod vložiti najmanj leto dni pred iztekom veljavnosti akreditacije. Če visokošolski zavod vlogo vloži v roku iz prejšnje povedi, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa o njej do izteka veljavnosti akreditacije ne odloči, se šteje, da je akreditacija veljavna do dokončnosti nove odločbe o podaljšanju akreditacije.

Vlogo za podaljšanje akreditacije študijskih programov mora visokošolski zavod vložiti najmanj leto dni pred iztekom veljavnosti akreditacije. Če visokošolski zavod vlogo vloži v roku iz prejšnje povedi, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pa o njej do izteka veljavnosti akreditacije ne odloči, se šteje, da je akreditacija veljavna do dokončnosti nove odločbe o podaljšanju akreditacije.

 

 

Zunanjo evalvacijo izvede skupina strokovnjakov, ki jo imenuje svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija).

Skupina strokovnjakov najkasneje v treh mesecih od imenovanja pripravi evalvacijsko poročilo na podlagi pregleda samoevalvacijskega poročila visokošolskega zavoda in druge dokumentacije, ki jo natančneje določi agencija ter ogleda visokošolskega zavoda. Evalvacijsko poročilo se pošlje visokošolskemu zavodu, ki lahko nanj poda svoje pripombe v enem mesecu od njegovega prejema. Če visokošolski zavod poda pripombe na evalvacijsko poročilo, skupina strokovnjakov po presoji utemeljenosti pripomb najkasneje v enem mesecu od prejema pripomb pripravi končno evalvacijsko poročilo. Če visokošolski zavod pripomb na evalvacijsko poročilo ne poda v roku, to postane končno.

Evalvacijsko poročilo vsebuje presojo izpolnjevanja meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskega zavoda ali študijskega programa in druge sestavine, ki jih natančneje določi svet agencije.

Samoevalvacijsko poročilo visokošolskega zavoda, končno evalvacijsko poročilo skupine strokovnjakov in morebitne pripombe visokošolskega zavoda na evalvacijsko poročilo se predložijo svetu agencije najkasneje v sedmih dneh od priprave končnega evalvacijskega poročila. Na podlagi prejete dokumentacije svet agencije odloči o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa najkasneje v treh mesecih od prejema dokumentacije.

Svet agencije v postopku podaljšanja akreditacije sprejme eno izmed od naslednjih odločitev:

  • podaljša akreditacijo visokošolskega zavoda ali študijskega programa za obdobje sedmih let,
  • podaljša akreditacijo visokošolskega zavoda ali študijskega programa za krajše obdobje, ki ne sme biti daljše od treh let,
  • ne podaljša akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa.

Svet agencije podaljša akreditacijo visokošolskega zavoda ali študijskega programa za krajše obdobje, če so ugotovljene pomanjkljivosti v delovanju visokošolskega zavoda ali pri izvajanju študijskega programa in naloži visokošolskemu zavodu rok za njihovo odpravo. Po poteku tega roka se ponovno opravi evalvacija, na podlagi katere svet agencije ponovno odloči o akreditaciji, pri čemer lahko podaljša akreditacijo visokošolskega zavoda ali študijskega programa za obdobje sedmih let ali ne podaljša akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa.

Če svet agencije ne podaljša akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa, veljavnost akreditacije poteče z zaključkom študijskega leta, v katerem postane odločitev sveta agencije dokončna.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021