Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Podelitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek

Naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek se lahko podeli bolnišnici oziroma njenemu oddelku ali oddelku visokošolskega zavoda, ki izpolnjuje pogoje predpisane s 17. in 18. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti in na podlagi Pravilnika o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek.

Pogoji in dokazila

 • Medicinsko in drugo osebje mora imeti primerno izobrazbo:

  • vsaj ena tretjina redno zaposlenih zdravnikov mora opravljati raziskovalno delo,
  • vsaj deset redno zaposlenih zdravnikov oziroma drugih zdravstvenih delavcev, med katerimi mora imeti vsaj eden naziv visokošolskega učitelja (redni profesor, izredni profesor, docent), znanstvenega delavca (znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec, znanstveni sodelavec) ali višjega svetnika,
  • predstojnik klinike ali kliničnega inštituta mora biti redno zaposlen vsaj 80 % in mora imeti naziv visokošolskega učitelja ali višjega svetnika s področja delovanja klinike ali kliničnega inštituta,
  • predstojnik kliničnega oddelka mora biti redno zaposlen vsaj 80 % in mora imeti naziv visokošolskega učitelja, višjega svetnika ali svetnika s področja delovanja kliničnega oddelka.
 • Ustanova mora razpolagati z ustrezno opremo in prostori, ki omogočajo uspešno strokovno, izobraževalno in raziskovalno delo.

 • Ustanova mora imeti sklenjene pogodbe ali dogovore z institucijami v drugih državah oziroma z mednarodnimi organizacijami na strokovnem, izobraževalnem in raziskovalnem področju.

 • Za naziv klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek lahko kandidira tista bolnišnica oziroma njen oddelek ali oddelek visokošolskega zavoda v Republiki Sloveniji, ki poleg formalnih meril potem pravilniku izpolnjuje določen delež predvidenih vsebinskih meril na naslednjih štirih področjih: strokovnem, strokovno-organizacijskem, pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu. Poleg tega lahko bolnišnica oziroma njen oddelek ali oddelek visokošolskega zavoda predloži tudi morebitna dopolnila merila.

Termin obnove

Termin obnove je 5 let.

Najpozneje 30 dni pred potekom te dobe mora klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek predlagati podaljšanje veljavnosti naziva. Vloga mora vsebovati obvezno prilogo – pogoji za delo in vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Komisija bo obravnavala le popolne vloge, ki so pripravljene skladno s Pravilnikom o pogojih in postopku za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek, Navodili za pripravo vloge ter na podlagi Meril za izpolnjevanje pogojev.