Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Nevarne kemikalije so kemikalije, ki majo vsaj eno od nevarnih lastnosti v skladu z EU uredbo 1272/2008.

V primeru izvoza nevarnih kemikalij v države, ki niso članice EU, morajo le te biti razvrščene in označene v skladu z EU uredbo 1272/2008 (razen če država prejemnica zahteva označevanje v skladu s svojo zakonodajo). Izvoz kemikalije spremlja varnostni list v jeziku, ki ga prejemnik kemikalije razume (če je le mogoče naj bo to nacionalni jezik države prejemnice).  

Izvozniki kemikalij, ki so v EU prepovedane ali strogo omejene (http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals), morajo:

  • za kemikalije iz Priloge I preko e-PIC baze izvesti notifikacijski postopek vsaj 35 dni pred prvim izvozom v posamezno tretjo državo. Za izvoz  manjših količin kemikalij (do 10 kg) za raziskovalne in razvojne namene je mogoč poenostavljen (in pospešen) postopek notifikacije.
  • za kemikalije iz Priloge V je izvoz prepovedan, razen za izvoz manjših količin kemikalij (do 10 kg) za raziskovalne in razvojne namene.

UPRAVNA TAKSA

Upravna taksa se odmeri po Zakonu o upravnih taksah.
Za izvedbo postopka soglasja po predhodnem obveščanju se na podlagi tarifne št. 46, točka 4 odmerijo takse glede na predvideno količino:

  • izvoz v količinah nad 10 kg: 35,00 EUR,
  • izvoz v količinah do vključno 10 kg: 15,00 EUR.

Taksa se nakaže na podračun št. 01100-1000349781 model 11 sklic 27154-7111223-999911.

Zadnja sprememba:
11. 5. 2022