Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo o usposobljenosti delavnic za vzdrževanje železniških vozil

Za vse vrste vzdrževanj železniških vozil, razen nadzora in nege vozil in za vzdrževanje vitalnih sklopov in delov vozil, morajo delavnice za vzdrževanje pridobiti pooblastilo o usposobljenosti.

Pooblastilo o usposobljenosti je dokument, s katerim se potrdi usposobljenost delavnice za vzdrževanje železniških vozil in njihovih sestavnih sklopov in delov. V pooblastilu o usposobljenosti so podrobno navedene dejavnosti in posamezna vrsta vzdrževanja, za katere je vzdrževalna delavnica usposobljena.

Za pridobitev pooblastila o usposobljenosti vlagatelj vloži vlogo na pristojni organ. Na podlagi sprejete odločitve o podelitvi pooblastila o usposobljenosti pristojni organ izda pooblastilo za obdobje treh let.

Pristojni organ ob izdaji pooblastila delavnico vpiše v evidenco usposobljenih vzdrževalnih delavnic.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Vzdrževanje železniških vozil

 • Za opravljanje vzdrževanja morajo delavnice za vzdrževanje razpolagati s prostorsko in tehnično opremo, ki mora biti v skladu z vrstami vzdrževanih vozil in/ali njihovih sestavnih delov ter vrstami vzdrževanih del oziroma popravil, za katera je treba pridobiti pooblastilo o usposobljenosti.

  Za vzdrževanje železnih vozil je treba predložiti dokaze o pregledih posameznih strojnih naprav, kot so:

  • tehnica za vozila,
  • merilnica/preizkuševalnica postavnih vozičkov,
  • preizkuševalnice raznih pogonskih agregatov,
  • naprave varilne tehnike ipd.

  Delavnice morajo predložiti tudi podatke o glavnih parametrih in izdelanih navodilih za delo s strojnimi napravami oziroma za njihovo uporabo.

  Pravne podlage

 • Delavnica mora razpolagati z:

  • odgovornim poslovodnim organom in
  • vodjo za tehnični nadzor.

  Med odgovorne poslovodne organe spadajo direktor, obratovodja ali tehnični vodja.

  Pravne podlage

 • Nadzorni strokovnjak za varjenje nadzira pravilno izdelovanje zvarov zahtevane kakovosti.

  Nadzorni strokovnjak za varjenje mora imeti ustrezno izobrazbo in opravljeno usposabljanje.

  Podrobneje

 • Nadzorni strokovnjak za elektrotehniko mora za opravljanje nalog imeti ustrezno izobrazbo in opravljeno izobraževanje.

  Podrobneje

 • Nadzorni strokovnjak za neporušne preiskave mora za opravljanje nalog imeti ustrezno izobrazbo in opravljeno izobraževanje.

  Podrobneje

 • Nadzorni strokovnjak za posode pod tlakom je oseba, ki pregleduje parne kotle in posode pod tlakom in vodi komisije za določanje vrst popravil.

  Nadzorni strokovnjak za posode pod tlakom mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje ter opravljeno usposabljanje.

  Podrobneje

 • Delavnice za vzdrževanje morajo razpolagati z merilnimi instrumenti in preizkusno opremo, ki mora imeti za nameravano uporabo zahtevane meroslovne značilnosti.

  Delavnice za vzdrževanje morajo imeti urejen sistem za kontrolo merilne in preizkusne opreme.

  Merilni instrumenti, s katerimi razpolagajo delavnice za vzdrževanje, se morajo redno in/ali izredno overjati.

  Pravne podlage

  Povezave

 • Za vzdrževanje vozil morajo delavnice za vzdrževanje razpolagati s tehnično dokumentacijo in tehnični predpisi, pri čemer tehnično dokumentacijo predstavljajo:

  • konstrukcijska dokumentacija,
  • dokumentacija o tehničnih pogojih,
  • navodila proizvajalcev,
  • katalogi rezervnih delov,
  • opisi del.

  Konstrukcijska dokumentacija mora vsebovati sestavine in delavniške načrte, potrebne za vzdrževanje vozil.

  Dokumentacija o tehničnih pogojih mora vsebovati najpomembnejše podatke za vzdrževanje, kot so:

  • tehnični opisi vozil;
  • glavni konstrukcijski in ostali podatki, pomembni za uporabo vozil;
  • razvrstitve sklopov, naprav in opreme;
  • obsegi obveznih del pri rednem vzdrževanju;
  • normativi delovnega časa za predpisane obsege del;
  • normativi porabe rezervnih delov in materialov za posamezne vrste vzdrževanja enega vozila; med uporabo vozil se lahko ti normativi spremenijo na osnovi izkušenj;
  • seznami obveznih preizkuševalnic in naprav, potrebnih za preizkušanje, meritve in nastavitve sklopov in delov med vzdrževalnimi deli, kakor tudi preizkuševalnic za končno preizkušanje vozil;
  • programi preizkušanj in pregledovanj pri preizkusnih vožnjah, če so te predvidene po vzdrževanju;
  • kompleti mernih listov za vpisovanje rezultatov meritev med popravljanjem sklopov in delov;
  • seznami tehničnih navodil, standardov in predpisov, potrebnih pri izvajanju vzdrževanja.

  Dokumentacijo o tehničnih pogojih morajo dopolnjevati navodila za popravilo posameznih sklopov in delov z določanjem postopkov za opravljanje zahtevnejših del pri njihovem vzdrževanju.

  Dokazila

  Tehnična dokumentacija in tehnični predpisi

  Pravne podlage

 • Delavnica za vzdrževanje železniških vozil mora zagotavljati kakovost vzdrževanja. 

  Kakovost pri vzdrževanju vozil ima odločilen vpliv na njihovo varno in zanesljivo delovanje, ki sta hkrati pomemben dejavnik za zagotavljanje varnega, urejenega in ekonomičnega železniškega prometa.

  Pravne podlage

 • Za kontrolo kakovosti mora delavnica za vzdrževanje železniških vozil organizirati kontrolo vzdrževanja z ustreznim osebjem za kontrolo.

  Osebje za kontrolo nadzira vzdrževalna dela in preizkuse pri vzdrževanju vozil.

  Delavnice za vzdrževanje organizirajo kontrolo kakovosti vzdrževanja vozil, ki se opravlja z vodenjem potrebnih evidenc, medfaznimi in faznimi kontrolami ter končnimi prevzemi pri:

  • rednem in izrednem vzdrževanju vozil,
  • popravilih posameznih delov in sklopov vozil,
  • novih sklopih in delih vozil, prevzetih od proizvajalcev ali dobaviteljev,
  • novih sklopih in delih, prevzetih pred vgradnjo na vozila,
  • materialih za vozila ter njihovih sklopih in delih. O rezultatih kontrole kakovosti vzdrževanja vozil mora biti vzpostavljena sledljivost.

  Pravne podlage

 • Za posebno zahtevna vzdrževalna dela se štejejo dela pri vzdrževanju sklopov in naprav vozil, ki s svojo tehnično brezhibnostjo odločilno in neposredno vplivajo na varnost in urejenost železniškega prometa.

  To so vzdrževalna dela pri vzdrževanju:

  • vitalnih sklopov in delov zavor,
  • merilnikov hitrosti,
  • budnikov,
  • avtostop naprav,
  • naprav radijskih zvez,
  • kolesnih dvojic,
  • kotlov parnih lokomotiv z njihovo opremo.

  Pravne podlage

Termin obnove

Dva meseca pred potekom triletnega roka veljavnosti podeljenega pooblastila o usposobljenosti vlagatelj ponovno vloži vlogo za strokovno - tehnično presojo delavnice.

Termin obnove: Tri leta

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021