Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje monitoringa radioaktivnosti

Izvajalec monitoringa radioaktivnosti in zavezanec za obratovalni ali izredni monitoring radioaktivnosti, ki izvaja monitoring emisij sam, mora za to dejavnost imeti pooblastilo pristojnega organa.

Pooblastilo je dokument, s katerim se pravni ali fizični osebi prizna usposobljenost za izvajanje monitoringa radioaktivnosti okolja ali obratovalnega ali izrednega monitoringa radioaktivnosti. 

Pristojni organ izda pooblastilo v obsegu, za katerega oseba zaprosi glede na vrsto, področje in obseg izvajanja monitoringa radioaktivnosti okolja ali obratovalnega ali izrednega monitoringa radioaktivnosti.

Oseba mora za pridobitev pooblastila predložiti dokazila, da izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da ima ustrezno statusno obliko;
  • da je registriran za izvajanje dejavnosti;
  • da ima akreditacijo nacionalne akreditacijske službe za izvajanje preskušanja po standardu SIST ISO/IEC 17025 za tiste meritve, za katere prosi za pooblastilo;
  • da razpolaga z merilno opremo, ki ustreza zahtevam, določenim s tem pravilnikom za vrste meritev, za katere prosi za pooblastilo;
  • da zagotavlja zmogljivost merilne opreme, ki vsaj za tretjino presega predviden obseg meritev, za katerega prosi za pooblastilo;
  • da razpolaga z opremo, potrebno za izvajanje izrednega monitoringa radioaktivnosti, predpisano v 43. členu tega pravilnika;
  • da izvaja program primerjalnih meritev in sodeluje v mednarodnih interkomparacijskih meritvah.

K vlogi za pridobitev pooblastila ni treba prilagati dokazil iz prejšnjega odstavka, ki jih pristojni organ lahko pridobi iz uradnih evidenc.

K vlogi za pridobitev pooblastila je treba priložiti podatke o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji.

V izjemnih primerih, ko gre za posebno merilno metodo, za katero ni pooblaščenega izvajalca, ki bi imel za to metodo ustrezno akreditacijo, za pridobitev pooblastila ni treba imeti akreditacije. V tem primeru morajo biti meritve opravljene v okviru sistema kakovosti, ki ga odobri zavezanec in potrdi pristojni organ.

Pooblastilo za posamezne vrste izvajanja monitoringa radioaktivnosti izda pristojni organ za jedrsko varnost v soglasju z organom, pristojnim za varstvo pred sevanji, za največ pet let.

 

 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Monitoring radioaktivnosti

Termin obnove

Termin obnove: Pet let

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021