Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak

Za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak je treba pridobiti pooblastilo za vsako od naslednjih vrst obratovalnega monitoringa:

 • izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak,
 • kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve,
 • ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja.

Za pridobitev pooblastila mora izvajalec prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak vložiti vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor. Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju ter ustrezna dokazila glede na vrsto pooblastila, ki ga izvajalec želi pridobiti. Po administrativnem in vsebinskem pregledu vloge se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa.

Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti, pooblastilo se lahko podaljša, če oseba še izpolnjuje predpisane pogoje.

Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

V evidenco se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici. Slednja se v evidenco lahko vpiše na podlagi overjene kopije akta, ki ji ga je za izvajanje obratovalnega monitoringa izdal pristojni organ države članice.

Pogoji in dokazila

 • Oseba, ki želi pridobiti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • mora biti registrirana za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja,
  • mora razpolagati z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa,
  • mora biti usposobljena za izvajanje obratovalnega monitoringa,
  • ne sme biti v stečajnem postopku in
  • zadnjih pet let ne sme biti pravnomočno kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega dejanja.

  Šteje se, da je oseba usposobljena za izvajanje obratovalnega monitoringa, če izpolnjuje naslednje pogoje.

  Za pridobitev pooblastila za izvajanje prvih in občasnih meritev in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak je treba imeti akreditacije oziroma izpolnjevati naslednje pogoje:

  • akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah, določenih z Direktivami Evropske unije, CEN standardi, ISO standardi ali nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije v celotnem za meritve parametrov stanja in koncentracije snovi v odpadnih plinih. V obsegu, za katerega prosi za pooblastilo, ali
  • akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah iz prejšnje alineje za del obsega, za katerega prosi za pooblastilo, in pogodbo o sodelovanju z osebami, ki imajo takšno akreditacijo za ostali del obsega.

  Za pridobitev pooblastila za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve je treba imeti naslednje akreditacije oziroma je treba izpolnjevati naslednje pogoje:

  • akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah, določenih z Direktivami Evropske unije, CEN standardi, ISO standardi ali nacionalnimi standardi držav članic Evropske unije, ki se uporabljajo kot standardne referenčne metode v skladu s standardom SIST EN 14181, in
  • imeti zadostno število oseb, ki so usposobljene za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve in so pri njem zaposlene ali imajo z njim pogodbo o sodelovanju.

  Za pridobitev pooblastila za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja je treba imeti opremo za merjenje koncentracije snovi v zunanjem zraku in zadostno število oseb, ki so usposobljene za izvajanje meritev onesnaževal v zunanjem zraku in so pri njem zaposlene ali imajo z njim pogodbo o sodelovanju.

  Pravne podlage

Termin obnove

Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti. Pooblastilo se lahko podaljša, če oseba izpolnjuje predpisane pogoje.

Če pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa vloži vlogo za razširitev ali drugo spremembo pooblastila, se izda novo pooblastilo.