Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda

Za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je treba pridobiti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda.

Izvajalec obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov v sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila, ter ustrezna dokazila. Po vsebinskem pregledu vloge in ugotovitvi, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo, se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda.

Pooblastilo ali potrdilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti.

Po pridobljenem pooblastilu ali potrdilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

V evidenco se  po uradni dolžnosti vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pravnomočno pooblastilo ali potrdilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa. Oseba iz druge države članice, ki je v tej državi članici upravičena izvajati obratovalni monitoring, pridobi potrdilo ministrstva za vpis v evidenco, ki ga izda ministrstvo z odločbo, če dokaže, da je upravičena izvajati  monitoring na način, kot ga določa predpis ministra v petem odstavku 150. člena Zakona o varstvu okolja.

Ministrstvo odloči o odvzemu pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter izbrisu iz evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa z odločbo, če:

 • pooblaščena oseba to sama zahteva,
 • pooblaščena oseba ne izpolnjuje več predpisanih pogojev,
 • so bile s kontrolnim monitoringom iz osmega odstavka 247. člena Zakona o varstvu okolja več kot dvakrat ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju obratovalnega monitoringa ali
 • je ob preverjanju kakovosti monitoringa iz 2. in 3. točke drugega odstavka 152 člena Zakona o varstvu okolja ugotovilo kršitve, zaradi katerih obstaja utemeljen dvom o usposobljenosti izvajalca obratovalnega monitoringa.

Prav tako ministrstvo izda odločbo o izbrisu iz evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa osebi iz druge države članice, če:

 • to sama zahteva,
 • ni več upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici,
 • so izpolnjeni razlogi iz 3. ali 4. točke 153. člena Zakona o varstvu okolja.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda

 • Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, so določeni v 151. členu Zakona o varstvu okolja in v 16. členu Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda:

  • ima laboratorij, ki uporablja sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom,
  • je usposobljena za analizo parametrov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, katerih meritve izvaja, kar dokazuje na naslednji način:
   • z navedbo validiranih in dokumentiranih analiznih metod, ki jih uporablja za analizo parametrov, na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda,
   • z dokazilom, da izpolnjuje minimalna izvedbena merila za analizne metode iz 10. člena tega pravilnika, ki vključuje navedbo meje zaznavnosti, meje določljivosti in merilne negotovosti za vsakega od parametrov, na katerega se nanaša vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda,
   • s potrdilom o udeležbi v programih preskušanja strokovne usposobljenosti, ki pokrivajo analizne metode za parametre, na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, pri koncentracijah, ki so značilne za programe monitoringa kemijskega ali ekološkega stanja v skladu s pravilnikom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda, in
   • z rezultati analiz dostopnih referenčnih materialov, ki so reprezentativni za zbrane vzorce in vsebujejo ustrezne ravni koncentracij glede na okoljske standarde kakovosti ali mejne vrednosti za razvrščanje v razrede ekološkega stanja.
  • je usposobljena za analizo najmanj 75 odstotkov parametrov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, za katere so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določeni okoljski standardi kakovosti, in
  • z najmanj tremi obstoječimi referencami (npr. izdelana strokovna študija, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ipd.) iz obdobja zadnjih štirih let izkazuje poznavanje zakonodaje z naslednjih področij:
   • stanja površinskih voda in monitoringa stanja površinskih voda ter
   • emisij v vode pri odvajanju odpadne vode.
  • mora biti registrirana za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja,
  • mora razpolagati z opremo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa,
  • mora biti usposobljena za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa,
  • ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku prenehanja in
  • v petih letih pred izdajo pooblastila ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi gospodarskega kaznivega dejanja zoper gospodarstvo ali kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine.

  Pravne podlage

Termin obnove

Pooblastilo ali potrdilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti.

Če imetnik pooblastila poda vlogo za spremembo pooblastila, ministrstvo v postopku odločanja o spremembi preverja le izpolnjevanje tistih zahtev, ki so relevantne za spremembo pooblastila.