Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda

Za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je treba pridobiti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda.

Izvajalec obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor. Vloga za pridobitev pooblastila mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov v sklopu izvajanja prvih meritev ali obratovalnega monitoringa ter ustrezna dokazila. Po administrativnem in vsebinskem pregledu vloge se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda.

Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti, pooblastilo se lahko podaljša, če oseba še izpolnjuje predpisane pogoje.

Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

V evidenco se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici. Slednja se v evidenco lahko vpiše na podlagi overjene kopije akta, ki ji ga je za izvajanje obratovalnega monitoringa izdal pristojni organ države članice.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda

 • Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, so določeni v tretjem odstavku 101a. člena Zakona o varstvu okolja in v 16. členu Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda:

  • ima laboratorij, ki uporablja sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom,
  • je usposobljena za analizo parametrov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, katerih meritve izvaja, kar dokazuje na naslednji način:
   • z navedbo validiranih in dokumentiranih analiznih metod, ki jih uporablja za analizo parametrov, na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda,
   • z dokazilom, da izpolnjuje minimalna izvedbena merila za analizne metode iz 10. člena tega pravilnika, ki vključuje navedbo meje zaznavnosti, meje določljivosti in merilne negotovosti za vsakega od parametrov, na katerega se nanaša vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda,
   • s potrdilom o udeležbi v programih preskušanja strokovne usposobljenosti, ki pokrivajo analizne metode za parametre, na katere se nanaša vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, pri koncentracijah, ki so značilne za programe monitoringa kemijskega ali ekološkega stanja v skladu s pravilnikom, ki ureja monitoring stanja površinskih voda, in
   • z rezultati analiz dostopnih referenčnih materialov, ki so reprezentativni za zbrane vzorce in vsebujejo ustrezne ravni koncentracij glede na okoljske standarde kakovosti ali mejne vrednosti za razvrščanje v razrede ekološkega stanja.
  • je usposobljena za analizo najmanj 75 odstotkov parametrov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, za katere so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, določeni okoljski standardi kakovosti, in
  • z najmanj tremi obstoječimi referencami (npr. izdelana strokovna študija, potrdilo o udeležbi na izobraževanju ipd.) iz obdobja zadnjih štirih let izkazuje poznavanje zakonodaje z naslednjih področij:
   • stanja površinskih voda in monitoringa stanja površinskih voda ter
   • emisij v vode pri odvajanju odpadne vode.
  • mora biti registrirana za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja,
  • mora razpolagati z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa,
  • mora biti usposobljena za izvajanje obratovalnega monitoringa,
  • ne sme biti v stečajnem postopku in
  • zadnjih pet let ne sme biti pravnomočno kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega dejanja.

  Pravne podlage

Termin obnove

Pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti. Pooblastilo se lahko podaljša, če oseba izpolnjuje predpisane pogoje.

Če pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa vloži vlogo za razširitev ali drugo spremembo pooblastila, se izda novo pooblastilo.

Zadnja sprememba:
9. 6. 2022