Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Potrdilo o izpolnjevanju pogojev tujega izvedenca za dozimetrijo

Tuji pooblaščeni izvajalec dozimetrije lahko izvaja naloge pooblaščenega izvajalca dozimetrije, če je pridobil pooblastilo pod pogoji in po postopkih, ki so vsaj enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev pooblastila po Pravilniku o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj.

Tujemu pooblaščenemu izvajalcu dozimetrije potrdi izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za zdravje, na podlagi mnenja tričlanske komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021