Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Potrdilo za naziv Državni notranji revizor

Posameznik lahko opravlja naloge državnega notranjega revizorja (DNR), ko pridobi Potrdilo o pridobitvi naziva državni notranji revizor.

Vloga za izdajo potrdila se vloži na Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna (UNP).

UNP na podlagi vložene vloge preveri pogoje. Minister, pristojen za finance izda potrdilo za pridobitev naziva državni notranji revizor (DNR).

Potrdilo ima značaj javne listine. Naziv se uporablja tako, da se pristavi za imenom in priimkom imetnika potrdila.

UNP vodi imenik Državnih notranjih revizorjev, ki je objavljen na spletni strani.

Potrdilo za DNR lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil program izobraževanja.

Potrdilo za DNR lahko pridobi tudi posameznik, ki je že pridobil naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in je opravil dodatni izpit za pridobitev naziva DNR ter uspešno zagovarjal zaključno nalogo.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Državni notranji revizor

 • Posameznik mora imeti univerzitetno izobrazbo ali končano 2. bolonjsko stopnjo.

  Dokazila

  Dokazilo o ustrezni izobrazbi

 • Posameznik mora imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj, od tega eno leto na področju revizije, računovodenja ali finančnega poslovanja.

  Dokazila

  Dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah, n.pr. fotokopija pogodbe o zaposlitvi.

  Če delovne naloge oziroma osnovna opravila delovnega mesta v pogodbi o zaposlitvi niso dovolj natančno opisane oziroma opredeljene, je to potrebno dokazovati s fotokopijo internega akta o sistemizaciji delovnega mesta.

 • Posameznik mora za pridobitev naziva Državni notranji revizor imeti zaključen program izobraževanja. Kandidat najprej opravi izpite po programu izobraževanja, po opravljenih izpitih pa izdela zaključno nalogo.

  Po uspešno zaključenem programu izobraževanja izda izvajalec kandidatu potrdilo.

  Izbrani izvajalec progama izobraževanja je Slovenski inštitut za revizijo (SIR).

  Izvajalec programa enkrat letno objavi razpis za vpis v program izobraževanja za pridobitev naziva. Aktualni razpis je objavljen tu.

  V program izobraževanja se lahko vključi oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo ali končano 2. bolonjsko stopnjo.

  Dokazila

  Potrdilo o zaključenem programu izobraževanja za naziv Državni notranji revizor

  Pravne podlage

 • Državni revizor na Računskem sodišču Republike Slovenije izvaja revizije pravilnosti in revizije smotrnosti poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov javnih sredstev.

  Posameznik s pridobljenim nazivom Državni revizor lahko nastopa tudi kot vodja revizijske skupine zunanjega izvajalca, ki opravlja dejavnost notranjega revidiranja za proračunske uporabnike.

  Naziv državni revizor pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva in ima opravljen strokovni izpit.

  Naziv državni revizor lahko pridobi tudi posameznik, ki izpolnjuje ostale predpisane pogoje in:

  1. je na Slovenskem inštitutu za revizijo vpisan v register pooblaščenih revizorjev ter je opravil preizkus znanja iz vsebine predmetov "državna revizija" in "poslovanje države in oseb javnega prava" iz programa izobraževanja in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo ali

  2. je pridobil naziv državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah ter je orpavil preizkus znanja iz vsebine predmeta "državna revizija" iz programa izobraževanja in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo

  Podrobneje

 • Državni revizor, ki želi pridobiti naziv državni notranji revizor, mora opraviti dodatni izpit iz predmeta Notranje revidiranje - uvod.

  Izobraževanje za opravljanje izpita izvaja Slovenski inštitut za revizijo.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem izpitu iz notranjega revidiranja - uvod

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Slovenski inštitut za revizijo

  Dunajska cesta 106
  1000 Ljubljana

 • Kandidat mora po opravljenem dodatnem izpitu izdelati zaključno nalogo, ki jo zagovarja pred izpitno komisijo.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Slovenski inštitut za revizijo

  Dunajska cesta 106
  1000 Ljubljana

Seznam poklicev

Zadnja sprememba:
16. 2. 2022