Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Potrdilo za naziv Preizkušeni državni notranji revizor

Posameznik lahko opravlja naloge preizkušenega državnega notranjega revizorja, ko pridobi Potrdilo o pridobitvi naziva preizkušeni državni notranji revizor (PDNR).

Vloga za izdajo potrdila se vloži na Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna (UNP).

UNP na podlagi vložene vloge preveri pogoje. Minister pristojen za finance izda potrdilo za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor (PDNR).

Potrdilo ima značaj javne listine. Naziv se uporablja tako, da se pristavi za imenom in priimkom imetnika potrdila.

UNP vodi imenik Preizkušenih državnih notranjih revizorjev, ki je objavljen na njihovi spletni strani.

Potrdilo za Preizkušenega državnega notranjega revizorja (PDNR) lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil program izobraževanja.

Naziv za PDNR lahko pridobi tudi posameznik, ki je pridobil naziv preizkušeni državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in opravi dodatni izpit za pridobitev naziva PDNR.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Preizkušeni državni notranji revizor (PDNR)

 • Oseba, ki želi pridobiti naziv Preizkušeni državni notranji revizor, mora imeti najmanj tri leta  delovnih izkušenj na področju revizije po izpolnitvi pogojev za pridobitev naziva Državni notranji revizor.

  Dokazila

  Dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah, n.pr. fotokopija pogodbe o zaposlitvi.

  Če delovne naloge oziroma osnovna opravila delovnega mesta v pogodbi o zaposlitvi niso dovolj natančno opisane oziroma opredlejene, je to potrebno dokazovati s fotokopijo internega akta o sistemizaciji delovnega mesta.

  Pravne podlage

 • V program izobraževanja za pridobitev naziva Preizkušeni državni notranji revizor  se lahko vključi kandidat, ki ima naziv Državni notranji revizor oziroma je uspešno zaključil program izobraževanja za pridobitev naziva Državni notranji revizor. Kandidat opravi izpite po programu izobraževanja.

  Po uspešno zaključenem programu izobraževanja izda izvajalec kandidatu potrdilo.

  Izbrani izvajalec progama izobraževanja je Slovenski inštitut za notranjo revizijo (SIR).

  Izvajalec programa enkrat letno objavi razpis za vpis v program izobraževanja za pridobitev naziva. Aktualni razpis je objavljen tu.

  V program izobraževanja se lahko vključi oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo ali končano 2. bolonjsko stopnjo.

  Dokazila

  Potrdilo o zaključenem programu izobraževanja za naziv Preizkušeni državni notranji revizor.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Slovenski inštitut za revizijo

  Dunajska cesta 106
  1000 Ljubljana

 • Preizkušeni državni revizor pri Računskem sodišču Republike Slovenije izvaja revizije pravilnosti in revizije smotrnosti poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov javnih sredstev.

  Posameznik s pridobljenim nazivom Preizkušeni državni revizor lahko nastopa tudi kot vodja revizijske skupine zunanjega izvajalca, ki opravlja dejavnost notranjega revidiranja za proračunske uporabnike.

  Naziv preizkušeni državni revizor pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva, ima že pridobljen naziv državni revizor in opravljen strokovni izpit.

  Naziv preizkušeni državni revizor lahko pridobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv preizkušeni državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah, če izpoplnjuje ostale pogoje in uspešno zagovarja zaključno nalogo.

  Podrobneje

 • Preizkušeni državni revizor, ki želi pridobiti naziv preizkušeni državni notranji revizor, mora opraviti dodatni izpit iz predmeta Notranje revidiranje - nadaljevanje.

  Izobraževanje za opravljanje izpita izvaja Slovenski inštitut za revizijo.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem izpitu notranje revidiranje - nadaljevanje

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Slovenski inštitut za revizijo

  Dunajska cesta 106
  1000 Ljubljana

Zadnja sprememba:
16. 2. 2022