Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Potrditev programa usposabljanja v živinoreji

Izvajalec strokovnega usposabljanje v živinoreji je izbran na podlagi pisnega potrdila o ustreznosti programa usposabljanja.

Izvajalci usposabljanja morajo za potrditev programa od 1. junija do 15. julija tekočega leta preložiti na pristojni organ program usposabljanja za naslednje leto. Program se predloži v pisni ali elektronski obliki.

Pristojni organ potrdi program usposabljanja najpozneje do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto.

Izvajalcem strokovnih nalog in izvajalcem najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji pristojni organ izda potrdilo o ustreznosti programa usposabljanja vsakih pet let do 1. oktobra tekočega leta za naslednje leto.

Izvajalec lahko opravljanja izobraževanje v živinoreji le če ima zagotovljen ustrezen kader, ustrezne tehnične in učne pripomočke, ustrezne prostore in opremo ter udeležencu zagotavlja gradiva.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izobraževanje na področju živinoreje

 • Izvajalec strokovnega usposabljanja v živinoreji mora zagotoviti ustrezne predavatelje za program usposabljanja in strokovno osebje, ki vodi praktične vaje z živalmi.

  Predavatelji za program usposabljanja za oskrbovalce živali, imetnike živali in izvajalce strokovnih nalog v živinoreji morajo imeti:

  • najmanj VII. stopnjo izobrazbe kmetijskega univerzitetnega programa zootehniške smeri;i
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vsebine predavanja;
  • pri posameznih vsebinah usposabljanja oziroma strokovnega izpopolnjevanja lahko sodelujejo tudi predavatelji z enako stopnjo druge primerne izobrazbe, imeti pa morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vsebine predavanja.

  Predavatelji za program usposabljanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji morajo imeti:

  • imajo najmanj VIII. stopnjo izobrazbe kmetijskega univerzitetnega programa zootehniške smeri;
  • so v strokovnih oziroma znanstvenih publikacijah v zadnjih petih letih objavljali strokovne vsebine s področja vsebine predavanja;
  • imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vsebine predavanja;
  • pri posameznih vsebinah strokovnega izpopolnjevanja lahko sodelujejo tudi predavatelji z enako stopnjo druge primerne izobrazbe, imeti pa morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vsebine predavanja.

  Predavatelji za programe usposabljanja za izvajalce osemenjevanja morajo:

  • biti najmanj doktorji veterinarske medicine;
  • imeti najmanj 8 let delavnih izkušenj s področja reprodukcije;
  • pri posameznih vsebinah usposabljanja, ki niso veterinarske vsebine, morajo sodelovati predavatelji z enako stopnjo druge primerne izobrazbe, ki imajo najmanj 5 let delavnih izkušenj s področja vsebine predavanja.

  Strokovno osebje, ki vodi praktične vaje z živalmi mora imeti:

  • najmanj V. stopnjo izobrazbe kmetijske oziroma veterinarske smeri;
  • imajo najmanj 5 let praktičnih izkušenj pri delu z živalmi.

  Dokazila

  Dokazilo o ustrezni izobrazbi:

  Kopija diplome/spričevalo

  Dokazilo o delovnih izkušnjah:

  Pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom ali pisna izjava pravne ali fizične osebe iz katere izhaja, da je posameznik pri njen opravljal storitve na področju živinoreje oziroma veterinarstva, v kateri sta navedeni vrsta in čas opravljanja takšnih storitev - original ali overjena fotokopija. Priložiti je potrebno tudi uverjen prevod v slovenskem jeziku.

  Pravne podlage

 • Izvajalec strokovnega usposabljanja v živinoreji mora imeti zagotovljene ustrezne tehnične in učne pripomočke za izvedbo usposabljanja.

  Pravne podlage

 • Izvajalci usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja mora imeti ustrezne prostore in opremo za teoretično in praktično izvedbo usposabljanja oziroma strokovnega izpopolnjevanja.

  Pravne podlage

 • Izvajalci strokovnega usposabljanja v živinoreji morajo zagotoviti za udeležence gradivo v pisni obliki v slovenskem jeziku.  Gradiva morajo vsebovati vse vsebine, ki so predmet programa, najmanj v obsegu, ki je predstavljen na samih predavanjih.

  Naslovi člankov, spletnih strani, knjig oziroma naslovi drugih objav strokovnih vsebin ne štejejo za strokovno gradivo.

  V gradivu za programe strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce strokovnih nalog, in izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji, ki se zaključijo s preizkusom znanja, morajo biti vključene vse tiste vsebine, ki so predmet preizkusa znanja.

  Dokazila

  Gradivo v pisni obliki v slovenskem jeziku

  Pravne podlage

 • Izvajalec usposabljanja v živinoreji mora zagotoviti izdajo ustreznega potrdila udeležencem po končanem usposabljanju oziroma strokovnem izpopolnjevanju.

  Po opravljenem programu usposabljanja dobi udeleženec potrdilo o udeležbi za kateri program oziroma nalogo se je usposabljal.

  V programu strokovnega izpopolnjevanja za izvajalce strokovnih nalog in za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji, ki se zaključi s preizkusom znanja, mora izvajalec strokovnega usposabljanja udeležencu izdati tudi potrdilo o opravljenem preizkusu.

  Obvezne vsebine potrdila so:

  • osebni podatki udeleženca,
  • izobrazba udeleženca,
  • vrsta programa oziroma vsebina programa,
  • datum in kraje ter
  • podpis in žig izvajalca usposabljanja.

  Dokazila

  Potrdilo o udeležbi

  Potrdilo o opravljenem preizkusu

  Pravne podlage

  Povezave

 • Izvajalec strokovnega usposabljanja morajo za opravljanje usposabljanja in strokovnega izpolnjevanje zagotoviti še:

  • v ustanovitvenem aktu imeti podlago za strokovno usposabljanja oziroma izobraževanje;
  • predpise s področje, ki ureja varnost in zdravje pri delu;
  • najmanj eno razpisano usposabljanje oziroma strokovno izpopolnjevanje letno;
  • druge informacije, ki zagotavljajo kakovostno izvedbo usposabljanja;
  • javno objavo potrjenih programov usposabljanja.

  Pravne podlage