Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Preizkušanje hidrantnih omrežij (čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti)

Pred prvim opravljanjem dejavnosti Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preveri tudi poklicno kvalifikacijo oseb iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, skladno s predpisi, ki določajo minimalne tehnične in druge pogoje za opravljanje teh storitev v Republiki Sloveniji, in po postopku, skladno s predpisi, ki določajo priznavanje poklicnih kvalifikacij v Republiki Sloveniji.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Odvetnik

  • Odvetniška zbornica Slovenije zavaruje odvetnika pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati stranki v zvezi z opravljanjem njegovega poklica. Z zavarovanjem je krita škoda zaradi hude malomarnosti, napake ali opustitev poklicne dolžnosti odvetnika in pri njem zaposlenih v višini 250.000 EUR za posamezen primer oziroma 500.000 EUR na letni ravni. Zavarovalna premija se plačuje iz odvetnikovega zavarovalnega prispevka. 

  • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije (EU)

    Dokazila

    Posameznik predloži fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države.

Zadnja sprememba:
22. 3. 2022