Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priglasitev dejavnosti zdravila na debelo v Republiki Sloveniji

Pravne oziroma fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo v katerikoli državi članici Evropske unije in bodo opravljale promet z zdravili na debelo v Republiki Sloveniji, se morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na debelo v Republiki Sloveniji priglasiti pri organu, pristojnemu za zdravila.

Vloga za priglasitev mora vsebovati:

  • spremni dopis s kratko predstavitvijo predlagatelja;
  • veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo;
  • navedbo aktivnosti prometa z zdravili na debelo, ki jih želi izvajati v Republiki Sloveniji;
  • navedbo skupin zdravil, ki so predmet prometa z zdravili na debelo v Republiki Sloveniji;
  • navedbo lokacij skladišč zdravil;
  • navedbo distribucijske poti in območja poslovanja;
  • kontaktno osebo za 24-urno dosegljivost;
  • pisno izjavo predlagatelja, da bo za odpadna zdravila zagotovil prevzemanje in nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi zdravili.

Predlagatelj vlogo iz prejšnjega odstavka predloži v fizični ali elektronski obliki.

Če organ, pristojen za zdravila, ugotovi, da je vloga iz drugega odstavka tega člena nepopolna, v 30 dneh po prejemu vloge zahteva dopolnitev vloge in hkrati določi rok, v katerem jo mora predlagatelj dopolniti.

Rok za izdajo potrdila, s katerim se pravno ali fizično osebo vpiše v uradno evidenco pravnih in fizičnih oseb, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo v državi članici Evropske unije in so se priglasile pri organu, pristojnem za zdravila v Republiki Sloveniji, je 90 dni od popolne vloge.

Organ, pristojen za zdravila, pred izdajo potrdila, s katerim se pravno ali fizično osebo vpiše v uradno evidenco pravnih in fizičnih oseb, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo v državi članici Evropske unije in so se priglasile pri organu, pristojnem za zdravila v Republiki Sloveniji, lahko kljub popolnosti vloge od predlagatelja zahteva dodatna pojasnila ali dokumentacijo, in postavi dodatni rok za odgovor. Čas do izteka dodatno postavljenega roka se ne šteje v 90-dnevni rok za izdajo potrdila.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021