Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priglasitev organa za ugotavljanje skladnosti meril

Priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti merilnih instrumentov so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so bili predhodno imenovani s strani direktorja Urada RS za meroslovje. Njihova naloga je ugotavljanje skladnost meril z bistvenimi zahtevami ter izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti.

Postopek imenovanja pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika se začne z vložitvijo zahteve za priglasitev pri Uradu RS za meroslovje. Direktor Urada imenuje tri ali več člansko komisijo, ki izdela mnenje o ustreznosti zahteve. Na podlagi proučitve zahteve, priložene dokumentacije in ocenjevalnega obiska pri vložniku poda mnenje. Komisija izda svoje mnenje najkasneje v enem mesecu od dneva, ko je vloga popolna. Nato posreduje vlogo direktorju Urada, ki izda odločbo o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.

Priglasitev opravi minister, pristojen za gospodarstvo na podlagi obvestila ministra, pristojnega za meroslovje. Organ za ugotavljanje skladnosti se priglasi Komisiji Evropske unije, državam članicam Evropske skupnosti in Evropskega gospodarskega prostora.

Ugotavljanje skladnosti se izvaja tako na nacionalni kot na evropski ravni. Na nacionalni ravni delujejo imenovane osebe s strani Urada RS za meroslovje. Na evropski pa ugotavljanje skladnosti meril izvajajo priglašene osebe s strani Evropske komisije, ki so bile predhodno imenovane s strani Urada.

Priglasitev vsebuje:

 • navedba priglašenega organa,
 • modul ugotavljanja skladnosti,
 • identifikacijsko številko, ki jo je določila Komisija,
 • vrsto meril, na katere se nanaša priglasitev,
 • in če je to potrebno razrede točnosti meril, merilno območje,merilno tehnologijo ter vse lastnosti meril, ki omejujejo obseg priglasitve.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Ugotavljanje skladnosti meril

 • Priglašene pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki sodelujejo pri ugotavljanju skladnosti, ne smejo biti:

  • načrtovalci,
  • proizvajalci,
  • dobavitelji,
  • sestavljavci ali uporabniki meril, ki jih preverjajo,
  • in tudi ne pooblaščeni zastopniki katerekoli od teh oseb.

  Neposredno ali kot pooblaščeni zastopniki ne smejo biti udeleženi v:

  • načrtovanju,
  • izdelavi,
  • trženju ali
  • vzdrževanju meril.

  Dokazila

  Akreditacijska listina

  Akreditacijske listine, ki jih je izdala Slovenska akreditacija, Urad RS za meroslovje pridobi po uradni dolžnosti.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Slovenska akreditacija

  Pot k sejmišču 30 a
  1000 1231 Ljubljana-Črnuče

 • Organi za ugotavljanje skladnosti morajo biti neodvisni od pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo razsodbo ali na rezultate ugotavljanja skladnosti, zlasti od oseb ali skupin oseb, ki imajo interes pri rezultatih ocenjevanja.

  Dokazila

  Akreditacijska listina 

  Akreditacijske listine, ki jih je izdala Slovenska akreditacija, Urad RS za meroslovje pridobi po uradni dolžnosti.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Slovenska akreditacija

  Pot k sejmišču 30 a
  1000 1231 Ljubljana-Črnuče

 • Organ mora delovati nepristransko.

  Prejemki organa ne smejo biti odvisni od rezultatov nalog, ki jih opravlja.

  Plačilo direktorja in osebja organa ne sme biti odvisno od števila opravljenih nalog ali rezultatov teh nalog.

  Dokazila

  Akreditacijska listina 

  Akreditacijske listine, ki jih je izdala Slovenska akreditacija, Urad RS za meroslovje pridobi po uradni dolžnosti.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Slovenska akreditacija

  Pot k sejmišču 30 a
  1000 1231 Ljubljana-Črnuče

 • Imenovana oseba mora imeti zavarovano odškodninsko odgovornost za merilno opremo, ki je predmet overitve.

  Dokazila

  Akreditacijska listina 

  Akreditacijske listine, ki jih je izdala Slovenska akreditacija, Urad RS za meroslovje pridobi po uradni dolžnosti.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Slovenska akreditacija

  Pot k sejmišču 30 a
  1000 1231 Ljubljana-Črnuče

 • Priglašena oseba mora zagotoviti ustrezno osebje za ugotavljanje skladnosti meril. To dejavnost opravlja metrolog, ki ugotavlja skladnost.

  Metrolog mora biti ustrezno tehnično in poklicno uspopobljen, mora zadovoljivo poznati pravila v zvezi z nalogami, ki jih opravlja, ter mora biti ustrezno usposobljen za sestavo certifikatov, zapisov in poročil.

  Podrobneje

 • Direktor in osebje priglašenega organa morata bita zavezana k poklicni molčečnosti v zvezi s pridobljenimi podatki.

  Dokazila

  Akreditacijska listina 

  Akreditacijske listine, ki jih je izdala Slovenska akreditacija, Urad RS za meroslovje pridobi po uradni dolžnosti.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Slovenska akreditacija

  Pot k sejmišču 30 a
  1000 1231 Ljubljana-Črnuče

 • Če imenovan organ sklene pogodbo s podizvajalcem, mora najprej zagotoviti, da je podizvajalec ustrezen za izvajanje posebnih nalog.

  Dokazila

  Akreditacijska listina 

  Akreditacijske listine, ki jih je izdala Slovenska akreditacija, Urad RS za meroslovje pridobi po uradni dolžnosti.

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Slovenska akreditacija

  Pot k sejmišču 30 a
  1000 1231 Ljubljana-Črnuče

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
1. 10. 2021