Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznavanje poklicne kvalifikacije - odvetnik

Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije, se vpiše v imenik tujih odvetnikov, ki lahko v Republiki Sloveniji opravljajo odvetniški poklic s poklicnim nazivom odvetnik, z vsemi pravicami in dolžnostmi tega poklica, če izpolnjuje te pogoje:

  • je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica,
  • je poslovno sposoben,
  • aktivno obvlada slovenski jezik,
  • ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje odvetniškega poklica,
  • ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo,
  • ima opravljen izpit iz poznavanja pravnega reda Republike Slovenije. 

Odvetnik mora vlogi za vpis v imenik priložiti tudi potrdilo o državljanstvu in  dokazilo, da ima pravico opravljati odvetniški poklic v matični državi. Pogoja poslovne sposobnosti in zaupanja vredne osebnosti se dokazujeta s potrdilom, izdanim po predpisih odvetnikove matične države. Odvetnik je v celoti ali delno oproščen plačila zavarovanja, če je v matični državi glede zavarovalnih pogojev in obsega kritja v celoti ali delno enakovredno zavarovan.

Preizkusni izpit iz poznavanja pravnega reda Republike Slovenije se opravlja po določbah zakona, ki ureja pravniški državni izpit.

Dokazila ne smejo biti starejša od treh mesecev in morajo biti predložena v overjenem prevodu v slovenski jezik. 

Odvetnik iz druge države, ki ni vpisan v imenik tujih odvetnikov sme opravljati te storitve:

  • pravno svetuje o zakonodaji svoje matične države,
  • pravno svetuje o zakonodaji EU, 
  • pravno svetuje o mednarodnem pravu in zakonodaji RS.

Odvetnik, ki ni vpisan v imenik odvetnikov, mora pred opravljanjem storitev obvestiti OZS s predložitvijo dokazila o usposobljenosti za opravljanje odvetniškega poklica in dokazila o zavarovanju poklicne odgovornosti v matični državi.

Na tej podlagi mu OZS izda potrdilo o priglasitvi opravljanja storitev. Zoper negativno odločbo OZS ni pritožbe.

 

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021