SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznavanje poklicne kvalifikacije za opravljanje poklica nepremičninski posrednik v Republiki Sloveniji

Strokovnjak, ki želi opravljati reguliran poklic nepremičninskega posrednika v Republiki Sloveniji in je pridobil celotno poklicno kvalifikacijo v eni od držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, lahko vloži zahtevo za priznanje poklicne kvalifikacije pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki je pristojno za vodenje postopka priznavanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica nepremičninski posrednik.

V posebnem ugotovitvenem postopku se preverja usposobljenost kandidata za opravljanje reguliranega poklica, pri čemer se osredotoča na ugotavljanje poklicnih kompetenc posameznika, ne pa na določanje v tujini pridobljene izobrazbe.  Če poklic v državi izvora kvalifikacije ni reguliran, mora kandidat izpolnjevati pogoj enoletnega opravljanja poklica v obdobju zadnjih deset let ali imeti opravljeno regulirano izobraževanje oziroma usposabljanje, ki je namenjeno opravljanju poklica. Kandidatu, ki je v državi izvora poklicne kvalifikacije v celoti usposobljen za opravljanje določenega poklica, se prizna poklicna kvalifikacija za opravljanje enakovrednega poklica, če ni večjih odstopanj od pogojev, ki jih za opravljanje tega poklica določajo predpisi Republike Slovenije. 

Če ministrstvo v postopku ugotovi, da kandidatove poklicne kvalifikacije v preveliki meri odstopajo od nacionalnih pogojev, lahko od kandidata zahteva, da opravi enega od dopolnilnih ukrepov, in sicer:

 • prilagoditveno obdobje, v katerem izpolni manjkajoče pogoje, ali
 • preizkus poklicne usposobljenosti.

Po proučitvi vloge, priloženih dokazilih o pridobljeni poklicni kvalifikaciji in ob upoštevanju nacionalnih predpisov izda Ministrstvo za okolje in prostor kandidatu:

 • odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije,
 • začasno odločbo (v primeru dopolnilnega ukrepa) ali
 • odločbo o zavrnitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

Z odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije se kandidatu prizna poklicna kvalifikacija za opravljanja reguliranega poklica nepremičninskega posrednika, pravico do opravljanja pa pridobi, ko ga ministrstvo vpiše v Imenik nepremičninskih posrednikov.
Pri plačilu s plačilnim nalogom UPN je potrebno navesti:

 • Namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZAPPK
 • Prejemnik: UPRAVNE TAKSE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 • Št. Računa: SI56 0110 0100 0315637
 • referenca: 11 2130-7111002

Priloge k vlogi morajo biti predložene v obliki overjenega prepisa. Če so napisane v tujem jeziku, jim mora biti priložen tudi slovenski prevod.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Nepremičninski posrednik

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.

 • Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

  Posameznik mora imeti ustrezne poklicne kvalifikacije za opravljanje dejavnosti v RS.

  Če poklic v matični državi ni reguliran, mora posameznik v eni ali več državah članicah opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Diploma, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkazi o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah, dokazila o drugih kvalifikacijah ter dokazila o vsebini in poteku usposabljanja

Termin obnove

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976.

Zadnja sprememba:
17. 5. 2022