Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznavanje poklicne kvalifikacije za opravljanje poklica odgovorni rudarski projektant

Državljani članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum, lahko v Republiki Sloveniji opravljajo poklic z enakimi pogoji kakor slovenski državljani. Z odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije posameznik pridobi dovoljenje za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji.

Če pristojni organ ugotovi znatne razlike med posameznikovim usposabljanjem in nacionalnim usposabljanjem, ga pozove, da opravi preizkus usposobljenosti ali ukrep prilagoditvenega obdobja.

 • Pri izbiri ukrepa preizkusa poklicne usposobljenosti mora kandidat ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, predložiti ime mentorja in mentorjevo podpisano izjavo, ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pa določi manjkajoče vsebine, ki jih mora kandidat opraviti na strokovnem izpitu.
 • Pri izbiri ukrepa prilagoditvenega obdobja mora kandidat ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, predložiti ime mentorja in mentorjevo podpisano izjavo, da bo med prilagoditvenim obdobjem pod njegovim mentorstvom.

Poleg ustrezne poklicne kvalifikacije v matični državi, izobrazbi in praktičnih izkušnjah mora posameznik, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji, dokazati, da nima prepovedi opravljanja poklica, in imeti urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo.

Postopek in dokazila za priznavanje poklicnih kvalifikacij po splošnem sistemu so za kvalifikacije, pridobljene v tretjih državah, drugačni od kvalifikacij, pridobljenih v EU, EGP in Švici. Zato mora vlagatelj k vlogi priložiti dokazilo o državljanstvu.

Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic z dnem dokončnosti odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

V 8 dneh po dokončnosti odločbe ministrstvo posameznika vpiše v imenik pooblaščenih pooblaščenih oseb v rudarstvu. Z vpisom v imenik ima posameznik pravico opravljati regulirano rudarsko storitev.

Če poklic v državi sedeža ni reguliran, mora ponudnik storitev v tej državi opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih 10 let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

Če poklic v matični državi ni reguliran, mora posameznik  v eni ali več državah članicah opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

Dokazila

 • Potrdilo pristojnih organov države članice Evropske unije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica (denimo potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o  trajanju ustrezne prakse), 
 • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primeru, če poklic v matični državi ni reguliran).

Dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik. 

Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

Pogoji in dokazila

 • Posameznik mora za opravljanje strokovnega izpita za rudarskega projektanta imeti:

  • univerzitetno izobrazbo, strokovni izpit za odgovornega rudarskega projektanta in 3 leta ustrezne prakse ali
  • visoko strokovno izobrazbo, strokovni izpit za odgovornega rudarskega projektanta in 5 let ustrezne prakse ali
  • višjo strokovno izobrazbo, strokovni izpit za odgovornega rudarskega projektanta in 10 let ustrezne prakse.

  Dokazila

  Za izobrazbo, pridobljeno v Sloveniji: 

  • Diploma oziroma spričevalo – v izvirniku, v overjeni kopiji ali neoverjeni kopiji z vpogledom v izvirnik.

  Za izobrazbo, pridobljeno v drugih državah EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi, pridobljeni v EU – v overjeni kopiji v slovenskem prevodu.

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

 • Kandidat se z delom pod mentorstvom seznani z vsemi opravili, ki so potrebna za samostojno delo.

  Praktične izkušnje morajo biti pridobljene v trajanju najmanj treh let, po pridobitvi izobrazbe.

  Praktične izkušnje se pridobivajo pod mentorstvom. Mentor mora izpolnjevati pogoje za opravljanje regulirane rudarske storitve, za katerega se kandidat usposablja – rudarskega projektanta. Praktične izkušnje so ustrezne, če kandidatu za odgovornega rudarskega projektanta zagotovijo strokovna znanja, ki so potrebna za izvajanje nalog s strokovnega področja, za katerega se pridobiva poklicni naziv.

  Mentor mora biti vpisan v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu in mora izpolnjevati pogoje za opravljanje regulirane rudarske storitve, za katerega se kandidat usposablja, to pa je tudi pogoj za izdajo začasne odločbe po Zakonu o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

  Mentor spremlja, usmerja in nadzira delo kandidata za odgovornega rudarskega projektanta in ga vsestransko usposablja za samostojno opravljanje poklicnih nalog na strokovnem področju, za katerega kandidat za odgovornega rudarskega projektanta pridobiva praktične izkušnje, in za pristop k strokovnemu izpitu.

  V času pridobivanja praktičnih izkušenj po določbah tega člena kandidat za odgovornega rudarskega projektanta ne sme samostojno in v svojem imenu opravljati poklica odgovorni rudarski projektant.

  Dokazila

  • pisna potrditev mentorja, da je kandidat za odgovornega rudarskega projektanta pridobil zahtevane praktične izkušnje in
  • opis vrste pridobljenih izkušenj

  Izkušnje, pridobljene v EU

  • opravljen strokovni izpit,

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

 • Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z rudarskim projektiranjem, je lahko sklenjeno kot: 

  • splošno zavarovanje, ki se letno obnavlja, ali
  • kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti gospodarskega subjekta.

  Z zavarovanjem mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode.

  Zavarovanje odgovornosti mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja.

  Višina zavarovalne vsote za vse zavarovalne primere v posameznem letu ali za posamezen posel, če je sklenjeno zavarovanje za posamezni posel, ne sme biti nižja od:

  • za izvajalca rudarskih del pri površinskem izkoriščanju nižja od 70.000 eurov, za izvajalca rudarskih del pri podzemnem izkoriščanju pa nižja od 120.000 eurov,
  • za rudarskega projektanta nižja od 25.000 eurov,
  • za geološkega projektanta nižja od 15.000 eurov in
  • za rudarskega revidenta nižja od 10.000 eurov.

  Zavarovalna polica mora poimensko vsebovati:

  • imena pooblaščenih rudarskih projektantov, ki jih zavarovanje krije, ali
  • splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse rudarske projektante v gospodarskem subjektu.

  Dokazila

  Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici, s pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji. 

  Pristojni organ kot zadostno dokazilo upošteva potrdilo, ki ga v ta namen izda banka oziroma zavarovalnica države pogodbenice izvora. Če upravičeno dvomi v veljavnost starejših dokazil, lahko pristojni organ zahteva, da niso starejša od treh mesecev.

  Pravne podlage

 • V imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu se vpiše posameznik, ki:

  • mu ni s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali
  • mu ni s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih oseb v rudarstvu.
 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.

Termin obnove

Termin obnove: eno leto

Zadnja sprememba:
9. 5. 2022