Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini

Priznanje poklicne kvalifikacije se začne na zahtevo strokovnjaka, ki želi v Republiki Sloveniji opravljati reguliran poklic turističnega vodnika. Strokovnjak je posameznik, ki ima poklicno kvalifikacijo za opravljanje reguliranega poklica v skladu z Zakonom o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK).

Fizična oseba iz države pogodbenice, ki je v svoji državi pridobila pravico do opravljanja poklica turističnega vodnika, mora za trajno opravljanje tega poklica v Republiki Sloveniji pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

Oseba, ki želi opravljati reguliran poklic turističnega vodnika v Republiki Sloveniji in je pridobil celotno poklicno kvalifikacijo v eni od držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, lahko vloži zahtevo za priznanje poklicne kvalifikacije pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno za vodenje postopka priznavanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica turističnega vodnika. V posebnem ugotovitvenem postopku se preverja usposobljenost kandidata za opravljanje reguliranega poklica, pri čemer se osredotoča na ugotavljanje poklicnih kompetenc posameznika, ne pa na določanje v tujini pridobljene izobrazbe.

Če poklic v državi izvora kvalifikacije ni reguliran, mora kandidat izpolnjevati pogoj enoletnega opravljanja poklica v obdobju zadnjih deset let ali imeti opravljeno regulirano izobraževanje oziroma usposabljanje, ki je namenjeno opravljanju poklica. Kandidatu, ki je v državi izvora poklicne kvalifikacije, v celoti usposobljen za opravljanje določenega poklica, se prizna poklicna kvalifikacija za opravljanje enakovrednega poklica, če ni večjih odstopanj od pogojev, ki jih za opravljanje tega poklica določajo predpisi Republike Slovenije.

Če ministrstvo v postopku ugotovi, da kandidatove poklicne kvalifikacije v preveliki meri odstopajo od nacionalnih pogojev, lahko od kandidata zahteva, da opravi enega od dopolnilnih ukrepov, in sicer:

  • prilagoditveno obdobje, v katerem izpolni manjkajoče pogoje, ali
  • preizkus poklicne usposobljenosti.

Po proučitvi vloge, priloženih dokazilih o pridobljeni poklicni kvalifikaciji in ob upoštevanju nacionalnih predpisov izda Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kandidatu:

  • odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije,
  • začasno odločbo (v primeru dopolnilnega ukrepa) ali
  • odločbo o zavrnitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

Z odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije se kandidatu prizna poklicna kvalifikacija za opravljanje reguliranega poklica turističnega vodnika, vendar pa ta pridobi pravico do opravljanja poklica, ko izpolni še druge pogoje:

  • na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrebno poslati fotografijo in plačati izdelavo izkaznice;
  • vsako leto je potrebno obnoviti letno registracijo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo po izdani pozitivni odločbi vpiše kandidata v register turističnih vodnikov. Turistični vodnik od TGZS prejme: potrdilo o vpisu v register turističnih vodnikov in izkaznico, ki jo mora turistični vodnik nositi na vidnem mestu med opravljanjem poklica.

Plačilo izdelave izkaznice poteka s plačilnim nalogom UPN s sledečimi podatki:
-    Namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK
-    Prejemnik: UPRAVNE TAKSE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
-    Št. računa: SI56 0110 0100 0315 637
-    referenca: 11 2130-7111002

Preverjanje znanja učnega jezika (slovenskega knjižnega jezika ter italijanskega ali madžarskega jezika na narodno mešanih območjih) ni predmet postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij, zato se v skladu s predpisi preverja ob prvi zaposlitvi.

Priloge k vlogi morajo biti predložene v obliki overjenega prepisa. Če so napisane v tujem jeziku, jim mora biti priložen tudi slovenski prevod.

Termin obnove

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16, 10/17 – ZPP-E, 11/18 – ZIZ-L in 35/18 – odl. US) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 eurov. Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021