Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini na področju vzgoje in izobraževanja

Strokovnjak, ki želi opravljati reguliran poklic na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in je pridobil celotno poklicno kvalifikacijo v eni od držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, lahko vloži zahtevo za priznanje poklicne kvalifikacije pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je pristojno za vodenje postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev na področju vzgoje in izobraževanja. V posebnem ugotovitvenem postopku se preverja usposobljenost kandidata za opravljanje reguliranega poklica, pri čemer se osredotoča na ugotavljanje poklicnih kompetenc posameznika, ne pa na določanje v tujini pridobljene izobrazbe.  Če poklic v državi izvora kvalifikacije ni reguliran, mora kandidat izpolnjevati pogoj enoletnega opravljanja poklica v obdobju zadnjih deset let ali imeti opravljeno regulirano izobraževanje oziroma usposabljanje, ki je namenjeno opravljanju poklica. Kandidatu, ki je v državi izvora poklicne kvalifikacije v celoti usposobljen za opravljanje določenega poklica, se prizna poklicna kvalifikacija za opravljanje enakovrednega poklica, če ni večjih odstopanj od pogojev, ki jih za opravljanje tega poklica določajo predpisi Republike Slovenije.  Če ministrstvo v postopku ugotovi, da kandidatove poklicne kvalifikacije v preveliki meri odstopajo od nacionalnih pogojev, lahko od kandidata zahteva, da opravi enega od dopolnilnih ukrepov, in sicer:

 • prilagoditveno obdobje, v katerem izpolni manjkajoče pogoje, ali
 • preizkus poklicne usposobljenosti.

Po proučitvi vloge, priloženih dokazilih o pridobljeni poklicni kvalifikaciji in ob upoštevanju nacionalnih predpisov izda Ministrstvo kandidatu:

 • odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije,
 • začasno odločbo (v primeru dopolnilnega ukrepa) ali
 • odločbo o zavrnitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

Z odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije se kandidatu podeli pravica do opravljanja reguliranega poklica oziroma reguliranih poklicev v vzgoji in izobraževanju. Za opravljanje dela na delovnih mestih, ki so navedena v odločbi, kandidatu v skladu s 40. členom Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15) ni potrebno opravljati strokovnega izpita v skladu s tem pravilnikom.

Preverjanje znanja slovenskega knjižnega jezika ni predmet postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij, zato se v skladu s predpisi preverja ob prvi zaposlitvi. 

Plačilo takse na UPN navedite:

 • namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK
 • prejemnik: naziv: UPRAVNE TAKSE
                  ulica: Župančičeva 3
                  kraj: LJUBLJANA
 • št. računa: SI56 0110 0100 0315 637
 • referenca: 11 33308-7111002-6010