Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini

Državljani članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum, lahko v Republiki Sloveniji opravljajo poklic pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.

Državljani, ki želijo stalno opravljati poklic, morajo pri pristojnem ministrstvu Republike Slovenije ali pri drugem pristojnem organu (npr. zbornici) pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

Postopek za priznavanje poklicne kvalifikacije se začne na zahtevo kandidata, ki pisno vloži vlogo pri pristojnem organu.

V postopku lahko pristojno ministrstvo zahteva, da kandidat poleg spodaj navedenih dokazil predloži še druga dokazila.

Dokazila o poklicnih kvalifikacijah, ki jih izda tretja država, se obravnavajo kot dokazila o poklicnih kvalifikacijah, če ima kandidat tri leta poklicnih izkušenj na področju poklica na ozemlju države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ki je priznala ta dokazila o poklicnih kvalifikacijah.

Dokazila, razen dokazila o državljanstvu, se praviloma predložijo v overjenem prevodu, njihov izvirnik pa na vpogled.

Pristojno ministrstvo lahko zahteva mnenje pristojne zbornice ali drugega pristojnega organa oziroma organizacije, ki mora podati mnenje najkasneje v 20 dneh, sicer pristojno ministrstvo izda odločbo brez tega mnenja.

Pristojno ministrstvo v postopku primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje poklica zahtevajo predpisi Republike Slovenije.

Če ministrstvo na podlagi te primerjave oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, izda kandidatu o tej ugotovitvi odločbo, v kateri pozove kandidata, da glede na okoliščine primera opravi enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov za priznavanje njegovih poklicnih kvalifikacij:

  • preizkus poklicne usposobljenosti ali
  • prilagoditveno obdobje, v katerem bo izpolnil manjkajoče pogoje za priznavanje ustreznosti svojih poklicnih kvalifikacij.

Pristojno ministrstvo po opravljenem dopolnilnem ukrepu izda kandidatu odločbo o priznanju njegovih poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklica:

  • če na podlagi vloge oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ustrezajo poklicnim kvalifikacijam, ki jih za opravljanje poklica zahtevajo predpisi Republike Slovenije,
  • ko mu kandidat predloži dokazilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.