Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklica borzni posrednik

Agencija za trg vrednostnih papirjev lahko izda dovoljenje tudi tujemu državljanu članice EU, ki želi v Sloveniji opravljati posle borznega posrednika. Dovoljenje se izda pod enakimi pogoji kot slovenskemu državljanu, le da mu zahtevana dokazila lahko izdajo pristojne matične institucije.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Borzni posrednik

 • Kandidat za borznega posrednika mora imeti najmanj enoletne delovne izkušnje iz poslovanja s finančnimi instrumenti.

  Dokazila

  • kopija delovne knjižice oz. izpis obdobij zavarovanja (ZPIZ) oz. fotokopija obrazca M-1/M-2 (ZZZS),
  • kopija pogodbe o zaposlitvi,
  • kopija izvlečka iz sistemizacije delovnih mest za delovno mesto, na katerem so pridobljene delovne izkušnje iz poslovanja s finančnimi instrumenti,
  • potrdilo oziroma izjava delodajalca s kratkim opisom del in nalog v povezavi s finančnimi instrumenti.

 • Strokovni izpit je razpisan za tri različna področja, in sicer:

  • izvrševanje naročil strank,
  • investicijsko svetovanje,
  • gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank.

  Izvrševanje naročil strank je najbolj osnovna oblika borznega posredništva.

  Investicijsko svetovanje je naprednejša in bolj specifična oblika vključevanja v delovni proces borznega posredništva. Investicijsko svetovanje zahteva več znanja kot izvrševanje naročil, zato se je smiselno za to področje odločiti, ko  že imate znanje iz področja izvrševanja naročil.

  Gospodarjenje s finančnimi instrumenti je najzahtevnejša oblika poslov, ki jih opravlja borzni posrednik. Zahtevano je poglobljeno znanje iz različnih področij in dobro obvladanje poslov iz prvih dveh alinej.

  Cena izpita

  • izpit za izvrševalca naročil (stopnja A): 210 evrov
  • izpit za investicijskega svetovalca (stopnja A + B): 420 evrov
  • izpit za upravljavca premoženja (stopnja A + B + C): 630 evrov

  Izpit se izvaja v pristojnosti Združenja bank Slovenije.

  Državljanu države članice EU ali OECD strokovnega izpita ni treba opravljati, na podlagi zakona, ki ureja postopke priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, če se mu priznajo poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji in če se ugotovi, da razpolaga z znanjem, ki se zahteva na posameznem izpitu.

  Dokazila

  • Dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovnega znanja za tiste vrste poslov borznega posrednika, ki so predmet zahteve za izdajo dovoljenja.
  • Za tujce iz države članice EU: dokazilo o pridobljenih strokovnih znanjih, ki so jih izdali uradni organi države članice.

  Pristojni organ

  Agencija za trg vrednostnih papirjev

  Poljanski nasip 6
  1000 Ljubljana

  Povezave

 • Oseba v preteklosti ni smela biti pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen in še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.

  Dokazila

  Tujemu državljanu potrdilo o nekaznovanosti izda pristojna institucija.

Zadnja sprememba:
6. 4. 2022