Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklicev knjižničar, višji knjižničar, bibliotekar in bibliotekar pomočnik

Državljani članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum, lahko v Republiki Sloveniji opravljajo poklic pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.

Državljani, ki želijo stalno opravljati poklic, morajo pri Ministrstvu za kulturo pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

Postopek za priznavanje poklicne kvalifikacije se začne na zahtevo kandidata, ki pisno vloži vlogo pri Ministrstvu za kulturo.

V postopku lahko pristojno ministrstvo zahteva, da kandidat poleg spodaj navedenih dokazil predloži še druga dokazila.

Dokazila o poklicnih kvalifikacijah, ki jih izda tretja država, se obravnavajo kot dokazila o poklicnih kvalifikacijah, če ima kandidat tri leta poklicnih izkušenj na področju poklica na ozemlju države članice Evropske Unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki je priznala ta dokazila o poklicnih kvalifikacijah.

Dokazila, razen dokazila o državljanstvu, se praviloma predložijo v overjenem prevodu, njihov izvirnik pa na vpogled.

Pristojno ministrstvo lahko zahteva mnenje pristojne zbornice ali drugega pristojnega organa oziroma organizacije, ki mora podati mnenje najkasneje v 20 dneh, sicer pristojno ministrstvo izda odločbo brez tega mnenja.

Pristojno ministrstvo v postopku primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje poklica zahtevajo predpisi Republike Slovenije.

Če poklic v državi izvora kvalifikacije ni reguliran, mora kandidat izpolnjevati pogoj enoletnega opravljanja poklica v obdobju zadnjih deset let ali imeti opravljeno regulirano izobraževanje oziroma usposabljanje, ki je namenjeno opravljanju poklica.

Če ministrstvo na podlagi te primerjave oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, izda kandidatu o tej ugotovitvi odločbo, v kateri pozove kandidata, da glede na okoliščine primera opravi enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov za priznavanje njegovih poklicnih kvalifikacij:

 

  • preizkus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje, v katerem bo izpolnil manjkajoče pogoje za priznavanje ustreznosti svojih poklicnih kvalifikacij.

Pristojno ministrstvo, po opravljenem dopolnilnem ukrepu, izda kandidatu odločbo o priznanju njegovih poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklica:

  • če na podlagi vloge oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ustrezajo poklicnim kvalifikacijam, ki jih za opravljanje poklica zahtevajo predpisi Republike Slovenije,
  • ko mu kandidat predloži dokazilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.

Plačilo izdelave izkaznice poteka s plačilnim nalogom UPN s sledečimi podatki:

-    Namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK
-    Prejemnik: UPRAVNE TAKSE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
-    Št. računa: SI56 0110 0100 0315 637
-    referenca: 11 33405-7111002-33400514

 

Pravno varstvo

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.