Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklicev zasebnega varovanja

Tuji fizični osebi se na njeno zahtevo prizna poklicna kvalifikacija, pridobljena v tujini, v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Pod enakimi pogoji, kot veljajo za tujo osebo, se presoja tudi vloga slovenskega državljana, ki je pridobil strokovno ali poklicno kvalifikacijo v tujini.

Pred prvim začetkom opravljanja zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi vloge osebe primerja pridobljene kvalifikacije s kvalifikacijami, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in odloči v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Če poklic v državi izvora kvalifikacije ni reguliran, mora kandidat izpolnjevati pogoj enoletnega opravljanja poklica v obdobju zadnjih deset let ali imeti opravljeno regulirano izobraževanje oziroma usposabljanje, ki je namenjeno opravljanju poklica.

Postopek se začne na zahtevo vlagatelja, ki vloži vlogo pri Ministrstvu za notranje zadeve, skupaj s prilogami in poravnano upravno takso.

Če ministrstvo ugotovi znatne razlike med posameznikovim usposabljanjem in nacionalnim usposabljanjem, mu naloži dopolnilni ukrep, in sicer:

  • preizkus poklicne usposobljenosti ali
  • prilagoditveno obdobje v trajanju do treh let.

Po proučitvi vloge, priloženih dokazilih in ob upoštevanju nacionalnih predpisov izda Ministrstvo za notranje zadeve vlagatelju:

  • odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije,
  • začasno odločbo (v primeru dopolnilnega ukrepa) ali
  • odločbo o zavrnitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

Z odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije se vlagatelju prizna poklicna kvalifikacija za dostop do reguliranega poklica..

Pravico do opravljanja poklica v Republiki Sloveniji vlagatelj pridobi takrat, ko izpolni še druge pogoje, in sicer, ko pri Ministrstvu za notranje zadeve vloži vlogo za pridobitev službene izkaznice in pridobi službeno izkaznico za posamezni poklic.

Postopek pritožbe

Zoper upravni akt pristojnega ministrstva ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor se začne s tožbo.

Tožbo je treba vložiti na Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, neposredno pri sodišču v času uradnih ur ali priporočeno po pošti. Če se tožba pošlje priporočeno po pošti, se za dan izročitve sodišču šteje dan oddaje na pošto. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija v dveh izvodih in dva izvoda tožbe, v prepisu ali kopiji.

Rok za vložitev tožbe je 30 dni od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek.

V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah ob vložitvi tožbe treba plačati sodno takso, in sicer po tarifni številki 6111, v znesku 148 evrov.

Taksa se plača na transakcijski račun št. 01100-8450088976.