Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Registracija

Izvajalci, ki opravljajo promet s snovmi s seznama skupine 2, se morajo tako registrirati pri pristojnih organih in z zadnjimi podatki dopolniti naslove objektov, kjer proizvajajo te snovi ali iz katerih poteka promet s temi snovmi, preden začnejo opravljati promet.

Primeri, v katerih registracija ni potrebna. Naslednje kategorije se lahko izvzamejo iz obveznosti registracije iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 111/2005: (a) lekarne, veterinarske ambulante, carinski in policijski organi, uradni laboratoriji pristojnih organov in oborožene sile, če uporabljajo predhodne sestavine za prepovedane droge v okviru svojih uradnih dolžnosti; (b) izvajalci, ki izvažajo snovi s seznama, razvrščene v skupino 3 Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005, če skupna količina njihovega izvoza v predhodnem koledarskem letu (1. januar – 31. december) ne presega količin, navedenih v Prilogi I k tej uredbi. 

Izvajalci s sedežem v Uniji, ki niso carinski zastopniki in prevozniki, kadar nastopajo samo v tej vlogi pri opravljanju uvozne, izvozne ali posredniške dejavnosti, ki vključujejo snovi s seznama skupine 2, ali ki izvažajo snovi s seznama skupine 3 se takoj registrirajo in po potrebi ažurirajo naslove prostorov, v katerih izvajajo te dejavnosti. Ta obveznost se izpolni pri pristojnem organu v državi članici, v kateri ima izvajalec sedež.

Seznami posameznih namembnih držav za izvoz snovi s seznama skupin 2 in 3 iz Priloge, se objavijo na spletišču Komisije.

Izvajalci, ki izvažajo snovi s seznama skupine 3, so izvzeti iz pogojev za registracijo, če zadevna količina v teku predhodnega koledarskega leta ne presega predpisanih količin. Če so te količine v tekočem koledarskem letu presežene, se mora izvajalec nemudoma ravnati po določbah za registracijo.

Izvajalci, ki izvažajo zmesi, ki vsebujejo snovi s seznama skupine 3, so izvzeti iz pogojev za registracijo, če zadevna količina snovi s seznama, ki jo vsebuje zmes, v teku prehodnega leta ne presega predpisane količine.

Če so te količine v tekočem koledarskem letu presežene, se mora izvajalec nemudoma ravnati po določbah za registracijo.

Imetnik registracije ali posebne registracije mora o spremembi naslednjih podatkov v desetih delovnih dneh po nastanku takšne spremembe obvestiti pristojni organ:

 

  • imenu in naslovu imetnika posebne licence, registracije, ali posebne registracije;
  • imenu odgovornega uslužbenca;
  • naslovu poslovnih prostorov;
  • dodani snovi s seznama;
  • začetku opravljanja nove dejavnosti.

Registracija in posebna registracija se izdajata za nedoločen čas.

Upravna taksa se zaračuna po Zakonu o upravnih taksah: 

 

  • za vlogo po tarifni številki 1 v višini 4,50 EUR, 
  • za izdajo registracije/posebne registracije po tarifni številki 46, točka 2c v višini 50,00 EUR, 
  • za spremembo registracije/posebne registracije po tarifni številki 46, točka 2č 25,00 EUR. 

 

Upravna taksa po tarifni številki 1 se nakaže na podračun številka:
01100-1000315637, sklic 11 27154-7111002.

Upravna taksa po tarifni številki 46 se nakaže na podračun številka:
01100-1000349781, sklic 11 27154-7111223. 

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen