Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Soglasje za opravljanje čezmejnih storitev - poklic detektiv

Tuje pravne in fizične osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: tuji detektivi), lahko opravljajo detektivsko dejavnost v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji, kot so z Zakonom o detektivski dejavnosti (ZDD-1) določeni za detektive s sedežem v Republiki Sloveniji, razen če ni s tem zakonom določeno drugače.

Tuji detektivi, ki so v matični državi pridobili pravico do opravljanja detektivske dejavnosti, lahko v Republiki Sloveniji opravljajo detektivsko dejavnost stalno, prek ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: stalno) ali občasno (v nadaljnjem besedilu: čezmejno), vendar se mora pred prvim opravljanjem detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji preveriti, če izpolnjujejo pogoje.

Pred prvim stalnim ali čezmejnim opravljanjem detektivske dejavnosti, ustanovitvijo detektivske družbe, vpisom podjetnika posameznika v poslovni register ali zaposlitvijo pristojni organ (DeZRS) na podlagi vloge preveri izpolnjevanje pogojev in poklicno kvalifikacijo tujega detektiva po Zakonu o detektivski dejavnosti (ZDD-1). Namen predhodnega preverjanja izpolnjevanja pogojev in poklicnih kvalifikacij je ugotovitev znanj, spretnosti in kompetenc ter s tem preprečitev resne škode za varnost naročnikov in pravic drugih oseb.

Vlogo, s katero se preveri izpolnjevanje pogojev in poklicno kvalifikacijo tujega detektiva, ter prijavo za čezmejno/občasno opravljanje storitev posameznik vloži pri Detektivski zbornici Republike Slovenije. Ko Detektivska zbornica RS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje, ga začasno vpiše v seznam detektivov in o tem obvesti posameznika ter ministrstvo. Z vpisom v evidenco se šteje, da ima oseba pridobljeno soglasje za opravljanje detektivske dejavnosti in o tem obvesti pristojni organ matične države posameznika.

 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Detektiv

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.

 • Tuji detektiv, ki želi v Sloveniji opravljati detektivsko dejavnost, mora k prijavi predložiti dokazilo iz države, kjer je imel zadnjih pet let stalno prebivališče, da ni bil obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za prekrške z elementi nasilja ali s področja prepovedanih drog.

  Dokazila

  Dokazilo o nekaznovanosti: izvirnik s prevodom v slovenski jezik.

 • Državljan drugih držav članic EU, EGP in Švice mora pred prijavo opravljanja določenega poklica predložiti potrdilo o tem, da mu trenutku izdaje potrdila ni začasno ali trajno prepovedano izvajanje tega poklica.

  Dokazila

  Dokazilo, da mu v trenutku izdaje potrdila ni trajno ali začasno prepovedano izvajanje storitev.

 • Posameznik ima dovoljenje matične države za izvajanje detektivske dejavnosti.

  Dokazila

  Dokazilo matične države o izvajanju detektivske dejavnosti (dovoljenje za izvajanje detektivske dejavnosti, ki ga je izdala matična država, z imenom in naslovom pristojnega organa)

 • Posameznik mora imeti najmanj izobrazbo pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu 1. stopnje ali enakovredno izobrazbo, pridobljeno v tujini in priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja.

  Dokazila

  Dokazilo o pridobljeni najmanj izobrazbi po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje ali pa dokazilo o pridobljeni enakovredni izobrazbi v tujini, priznani v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja (overjena kopija diplome).

 • Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

  Posameznik mora imeti ustrezne poklicne kvalifikacije za opravljanje detektivske dejavnosti v RS.

  Če poklic v matični državi ni reguliran, mora posameznik v eni ali več državah članicah opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • diploma, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkazi o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah, dokazila o drugih kvalifikacijah ter dokazila o vsebini in poteku usposabljanja

 • Pred začetkom in ves čas opravljanja detektivske dejavnosti mora imeti pravna ali fizična oseba zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati stranki ali tretjim osebam in izvira iz opravljanja detektivske dejavnosti.

  Višina zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 42.000 EUR za posamezen zavarovalni primer oz. 84.000 EUR za vse zavarovalne primere v zavarovalnem letu.

  Zavarovanje mora kriti odgovornost za ravnanje vseh oseb, ki opravljajo detektivsko dejavnost.

  Dokazila

  Sklenjena zavarovalna polica v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.