Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Soglasje za opravljanje čezmejnih storitev - poklic detektiv

Prijavo za čezmejno/občasno opravljanje storitev posameznik vloži pri Detektivski zbornici Republike Slovenije na predpisanem obrazcu. Ko Detektivska zbornica RS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje, ga začasno vpiše v seznam detektivov in o tem obvesti posameznika ter ministrstvo. Z vpisom v evidenco se šteje, da ima oseba pridobljeno soglasje za opravljanje detektivske dejavnosti in o tem obvesti pristojni organ matične države posameznika.

Posameznik z dnem vpisa v imenik postane začasni član detektivske zbornice z vsemi pravicami in dolžnostmi.

Tujim detektivom, ki v matični državi nimajo podeljene službene izkaznice, pristojni organ izda po uradni dolžnosti službeno izkaznico za čezmejno opravljanje dejavnosti, s katero izkazuje pravico do opravljanja detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Detektiv

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge države članice Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice.

  Dokazila

  Posameznik predloži fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države.

 • Tuji detektiv, ki želi v Sloveniji opravljati detektivsko dejavnost, mora k prijavi predložiti dokazilo iz države, kjer je imel zadnjih pet let stalno prebivališče, da ni bil obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za prekrške z elementi nasilja ali s področja prepovedanih drog.

  Dokazila

  Dokazilo o nekaznovanosti: izvirnik s prevodom v slovenski jezik.

  Pravne podlage

 • Državljan drugih držav članic EU, EGP in Švice mora pred prijavo opravljanja določenega poklica predložiti potrdilo o tem, da mu trenutku izdaje potrdila ni začasno ali trajno prepovedano izvajanje tega poklica.

  Dokazila

  • Dokazilo, da mu v trenutku izdaje potrdila ni trajno ali začasno prepovedano izvajanje storitev.

  Kadar pristojni organi države, od koder posameznik izvira,  takih dokazil ne izdajajo, jih lahko nadomesti izjava pod prisego oziroma slovesna izjava, ki jo poda posameznik pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, ta pa izda potrdilo, s katerim potrjuje verodostojnost izjave pod prisego oziroma slovesne izjave.

  Pravne podlage

 • Posameznik mora imeti najmanj izobrazbo pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu 1. stopnje (VI.) ali enakovredno izobrazbo, pridobljeno v tujini in priznano v skladu z zakonom.

  Dokazila

  Za izobrazbo, pridobljeno v Sloveniji: 

  • Diploma oziroma spričevalo - v overjeni kopiji.

  Za izobrazbo, pridobljeno v drugih državah EU:

  • Diploma, spričevalo, druga dokazila o formalni izobrazbi pridobljeni v EU - v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik;
  • Dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz katerega mora biti razvidno število ur oziroma kreditnih točk posameznih predmetov - v originalu ali overjeni fotokopiji, priložen pa mora biti tudi overjen prevod v slovenski jezik;.

 • Posameznik mora v matični državi izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje reguliranega poklica.

  Če poklic v matični državi ni reguliran, mora posameznik v v eni ali več državah članicah opravljati storitve, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji, neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju zadnjih desetih let, preden začne te storitve opravljati v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Potrdilo pristojnih organov države članice Evropske unije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica (npr. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, članstvo v strokovni zbornici), 
  • dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primeru, če poklic v matični državi ni reguliran).

  Dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik. 

  Pristojni organ lahko pozove vlagatelja, da priskrbi dodatne informacije glede usposabljanja, če je to potrebno za ugotovitev možnih vsebinskih razlik glede na nacionalne zahteve. Če vlagatelj teh informacij ne more zagotoviti, jih pristojni organ pridobi od ustreznega pristojnega organa v državi pogodbenici izvora.

  Pravne podlage

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021