Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Specializacija

Zdravnik, ki je opravil strokovni izpit, se lahko specializira na posameznem strokovnem področju. Specializacija se konča s specialističnim izpitom.

Specializacija zdravnikov je oblika podiplomskega strokovnega usposabljanja, ki je potrebno za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja in veščin na enem od področij medicine ali dentalne medicine.

Specialistično izobrazbo za posamezno vrsto specializacije se pridobi v postopku časovno določenega usposabljanja in z opravljenim specialističnim izpitom.

Zdravniku se lahko v program specializacije delno ali v celoti všteva tisti del programa opravljenega pripravništva, ki po vsebini ustreza programu specializacije.

Vsebine specializacij pripravi Slovensko zdravniško društvo, sprejme pa Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrom. Program posameznih specializacij določa:

 • obseg znanja in veščine, ki jih mora zdravnik specializant obvladati do zaključka specializacije;
 • vsebino in trajanje izvedbe posameznih delov specializacije;
 • druge vsebine in postopke za opravljanje posameznih specializacij.

Specializacijo zdravnikom odobri Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki se izvede za posamezna območja, določena s predpisi o zdravstvenem zavarovanju regijah.  Zbornica z javnim razpisom dvakrat letno razpiše specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe za posamezna specialistična področja in posamezne regije. Razpis se objavi na spletnih straneh zbornice, najava o objavi pa v zborničnem glasilu Isis.

Usposabljanje specializanta se izvaja pri pooblaščenih izvajalcih v regiji, za katero  je bil izveden javni razpis. Zunaj regije pa se izvaja, če v njej za to specializacijo ni pooblaščenega izvajalca ali če pooblaščeni izvajalec nima prostega delovnega mesta za tako usposabljanje.

Specializant se zaposli za čas trajanja specializacije praviloma v javnem zdravstvenem zavodu, ki ga določi Zdravniška zbornica Slovenije, in sicer v regiji, za katero opravlja specializacijo.

Vlogo s prijavo na razpis se pošlje priporočeno po pošti na naslov zbornice in mora vsebovati:

 • dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji, ali potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje medicinske fakultete, ali odločbo o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine ali doktor dentalne medicine, pridobljeno v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja;
 • dokazilo o strokovnem izpitu, opravljenem v Sloveniji, oziroma dokazilo, iz katerega je razvidno, da je do datuma vložitve vloge opravil najmanj dve tretjini programa pripravništva v Republiki Sloveniji;
 • izjavo, da bo po končani specializaciji za prvo zaposlitev kot specialist sprejel ponudbo s strani izvajalca javne zdravstvene službe v regiji, ki je praviloma javni zdravstveni zavod, za katero kandidira, in sicer za enkratno časovno obdobje trajanja specializacije;
 • zdravniško spričevalo o predhodnem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu za delovno mesto specializanta, opravljenem pri pooblaščenem zdravniku medicine dela, prometa in športa;
 • druga dokazila, ki so potrebna za prijavo na posamezno vrsto specializacijo (veljavna licenca za družinsko medicino, veljavna licenca za pediatrijo in ipd.).

Izbirna merila so:

 • povprečna ocena dodiplomskega študija;
 • mnenje dosedanjih mentorjev ter dosedanji dosežki in reference;
 • mnenje izbirne komisije na podlagi osebnega razgovora s kandidatom.

Na podlagi predloga pristojne uradne osebe predsednik zbornice izda eno odločbo o specializaciji za vse kandidate, ki so se prijavili na določeno specializacijo v določeni regiji. Specializant lahko samo enkrat po odobritvi specializacije zaprosi za odobritev druge specializacije.

Specializacija poteka pri pooblaščenih izvajalcih tako, da ima specializant zagotovljeno možnost za pridobivanje potrebnega obsega znanja in veščin določene specialnosti medicine oziroma dentalne medicine.

Zdravniki specializanti smejo opravljati zdravniško službo, za katero specializirajo, le pod vodstvom in z odgovornostjo mentorja. Specializant lahko med specializacijo samostojno opravlja tista dela in storitve, za katere je pridobil ustrezno znanje, izkušnje in veščine, kar s podpisom potrdi mentor na listu specializanta. Specializant je odgovoren za opravljanje teh del in storitev. Mentorje imenuje Zdravniška zbornica Slovenije na predlog pooblaščenega izvajalca specializacij.

Pogoji in dokazila

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021