Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Stalno dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij

Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo nevarne kemikalije, morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij.

Dovoljenje se izda na podlagi vloge in predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev. 

Organ, pristojen za kemikalije, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki imajo pridobljeno dovoljenje za proizvodnjo nevarnih kemikalij. 

Dejavnost proizvodnje nevarnih kemikalij lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo:

 • da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun;
 •  da imajo glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča izvajanje obveznosti in izpolnjevanje zahtev v skladu s tem zakonom;
 • da izvajajo posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet z nevarnimi kemikalijami, njihovo proizvodnjo, skladiščenje ali uporabo, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja;
 • da izpolnjujejo zahteve glede objektov ter zahteve glede razporejanja in varovanja posameznih skupin kemikalij;
 • da jim ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi pravnomočne sodbe sodišča, iz katere je razvidno, da je imetnik dovoljenja, ki je fizična oseba, namenoma, zaradi koristi, zlorabil dovoljenje za proizvodnjo ali promet posebnih skupin kemikalij, ki jih urejata zakon o strateškem blagu posebnega pomena za varnost in zdravje in zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.

Opis postopka izdaje dovoljenj

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Proizvodnja nevarnih kemikalij

 • Pred začetkom opravljanja dejavnosti se je treba registrirati in izbrati ustrezno statusno obliko.

  Dejavnost proizvodnje in skladiščenja nevarnih kemikalij ter prometa z njimi in uporabo kemikalij lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun.

  Dokazila

  Izpisek iz poslovnega registra AJPES pristojni organ ga pridobi po uradni dolžnost

  Pravne podlage

 • Izvajalci dejavnosti proizvodnje in skladiščenja nevarnih kemikalij ter prometa z njimi in uporabo kemikalij morajo imeti glede na vrsto in obseg dejavnosti zaposlene strokovno usposobljene osebe z znanjem, ki omogoča izvajanje obveznosti in izpolnjevanje predpisanih zahtev.

  Pravne podlage

 • Pravne ali fizične osebe, ki morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, za izvajanje tega zakona določijo enega ali več svetovalcev za kemikalije, ki ima ustrezno izobrazbo ter opravljen tečaj in preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

  Svetovalec za kemikalije mora:

  • poznati proizvodni ali prodajni program pravne  ali fizične osebe, za katero opravlja naloge svetovalca za kemikalije;
  • poznati zakonodajo in delodajalca opozarjati na  zahteve in njegove obveznosti po predpisih, ki  urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi;
  • svetovati delodajalcu v drugih zadevah, povezanih  s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi;
  • zastopati delodajalca v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije;
  • sodelovati s svetovalci za kemikalije drugih  pravnih  in fizičnih oseb, ki nevarne kemikalije proizvajajo, skladiščijo ali  jih dajejo v promet.

   

  Podrobneje

 • Dejavnost proizvodnje in skladiščenja nevarnih kemikalij ter prometa z njimi in uporabo kemikalij lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki organu, pristojnemu za kemikalije, izkažejo, da izvajajo posebne tehnične ali organizacijske ukrepe za promet z nevarnimi kemikalijami, njihovo proizvodnjo, skladiščenje ali uporabo, ki so potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja.

  Ukrepi obsegajo: 

  • Razrede skladiščenja
  • Pravila skladiščenja
  • Tehnične zahteve za skladiščenje
  • Organizacijske zahteve za skladiščenje

  Podrobneje so ukrepi določeni v Pravilniku o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij.

  Pravne podlage

Zadnja sprememba:
4. 8. 2022