Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu

Strokovni izpit obsega pisni in ustni del. Pisni del obsega izdelavo pisne naloge, ustni de pa obsega preizkus znanja in zagovor pisne naloge iz pisnega dela izpita. Na strani Ministrstva za javno upravo se nahaja tudi program strokovnega izpita.

Ustni del izpita traja največ 60 minut. Kandidat je za strokovni izpit ocenjen z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Kandidat, ki uspešno opravi strokovni izpit, prejme potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, ki ga podpiše predsednik izpitne komisije.

Kandidat se k strokovnemu izpitu prijavi na Ministrstvo za javno upravo vsaj 45 dni pred predvidenim datumom za opravljanje strokovnega izpita, in sicer s prijavnico, ki jo lahko pošlje tudi v elektronski obliki na e-naslov: gp.mju@gov.si. K prijavnici mora kandidat priložiti izjavo o doseženi stopnji in smeri izobrazbe in potrdilo o predplačilu.

Prijava mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata;
 • EMŠO kandidata;
 • stalno bivališče kandidata;
 • telefonska številka/GSM, faks, e-pošta;
 • naziv in naslov organa/organizacije ali podjetja, ki prijavlja kandidata (ni potrebno za kandidate samoplačnike);
 • davčna številka organa/organizacije ali podjetja, ki prijavlja kandidata, ali samoplačnika;
 • izjava, ali je organ/organizacija zavezanec po zakonu o DDV (da, ne) – naziv končane šole;
 • stopnja in smer izobrazbe;
 • delovno mesto;
 • skupna delovna doba v letih in od tega delovna doba na področju varnosti in zdravja pri delu v letih;
 • navedba o vrsti strokovnega izpita, ki ga želi opravljati (strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu oziroma splošni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu);
 • termin opravljanja izpita;
 • izjava o resničnosti podatkov.

Kandidata, ki se je prijavil k opravljanju strokovnega izpita in ki izpolnjuje predpisane pogoje, ministrstvo za javno upravo obvesti o izpitni komisiji, o kraju in času strokovnega izpita najmanj 15 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita.

Ministrstvo za javno upravo vodi evidenco strokovnih izpitov v elektronski obliki, podatki iz evidence so dostopni ministrstvu in inšpektoratu.

Pogoji in dokazila

Register dovoljenj

Register ni javno dostopen

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021